Visa allt om Tak Compagniet Sverige Aktiebolag
Visa allt om Tak Compagniet Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 042 28 950 9 921 14 568 11 662 13 087 10 410 3 997 10 868 6 583
Övrig omsättning 19 - - - - 37 - 22 146 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 550 13 218 120 855 1 505 1 217 303 -357 111 -13
Resultat efter finansnetto -1 565 13 170 43 799 1 396 1 031 243 -367 89 -18
Årets resultat 7 4 496 4 608 1 012 730 226 -367 65 32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 058 219 4 713 259 179 126 174 179 244 231
Omsättningstillgångar 6 842 15 700 714 5 243 5 858 5 696 4 951 3 085 2 722 3 503
Tillgångar 7 899 15 919 5 426 5 501 6 036 5 821 5 125 3 263 2 967 3 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 650 7 143 2 647 2 643 2 034 1 522 1 292 1 066 1 833 1 769
Obeskattade reserver 119 2 019 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 169 711 249 666 500 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 130 6 757 1 611 2 148 3 753 3 632 3 334 2 197 1 134 1 965
Skulder och eget kapital 7 899 15 919 5 426 5 501 6 036 5 821 5 125 3 263 2 967 3 733
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 456 418 456 380 70 420 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 724 860 651 1 002 837 748 736 1 411 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 361 506 428 524 488 474 461 665 604
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 061 28 950 9 921 14 568 11 662 13 124 10 410 4 019 11 014 6 583
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 4 5 5 4 4 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 521 14 475 4 961 3 642 2 332 2 617 2 603 999 1 553 1 317
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 764 583 692 429 406 398 448 359 403 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 312 13 241 188 870 1 542 1 260 382 -291 215 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -75,68% 191,81% -31,90% 24,92% -10,89% 25,72% 160,45% -63,22% 65,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -19,62% 83,03% 2,21% 15,54% 24,93% 20,92% 5,91% -10,88% 3,88% -0,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -22,01% 45,66% 1,21% 5,87% 12,91% 9,31% 2,91% -8,88% 1,06% -0,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,47% 55,50% 31,30% 30,06% 46,32% 40,40% 38,76% 61,85% 46,66% 58,76%
Rörelsekapital/omsättning 66,91% 30,89% -9,04% 21,25% 18,05% 15,77% 15,53% 22,22% 14,61% 23,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,70% 54,76% 48,78% 48,05% 33,70% 26,15% 25,21% 32,67% 61,78% 47,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,18% 230,13% 6,39% 215,64% 138,90% 134,91% 123,16% 88,71% 96,56% 152,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...