Visa allt om Reason Studios Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 78 885 62 189 108 974 94 972 96 345 108 105 110 395 86 981 80 209 73 485
Övrig omsättning 165 110 47 0 20 628 4 700 500 156
Rörelseresultat (EBIT) 2 774 -20 410 28 056 16 180 17 674 26 479 34 175 4 484 7 899 9 398
Resultat efter finansnetto 5 125 -18 772 29 743 17 632 18 411 26 603 33 891 4 252 7 890 9 500
Årets resultat 2 294 -20 087 8 312 10 232 10 499 20 796 -201 5 6 144 10 548
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 866 42 413 44 915 584 681 531 371 695 645 2 638
Omsättningstillgångar 27 543 19 636 32 656 67 693 63 465 57 047 41 715 29 339 31 810 22 024
Tillgångar 68 408 62 048 77 571 68 276 64 146 57 578 42 086 30 035 32 455 24 662
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 45 890 43 596 63 683 55 302 45 070 34 571 4 388 4 628 14 253 15 716
Obeskattade reserver 0 0 -56 -56 28 14 9 27 102 81
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 12 543 0 0
Kortfristiga skulder 22 518 18 452 13 944 13 030 19 047 22 993 37 688 12 837 18 099 8 865
Skulder och eget kapital 68 408 62 048 77 571 68 276 64 146 57 578 42 086 30 035 32 455 24 662
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 263 707 1 904 1 894 1 871 3 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 283 - 451 138
Löner till övriga anställda 22 372 25 095 21 230 21 513 18 115 24 183 19 682 21 903 19 925 17 087
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 10 - 1 034 - 1 038 -
Sociala kostnader 9 781 11 116 8 460 8 922 7 819 9 576 9 332 10 430 9 548 8 334
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 40 9 633 7 800
Omsättning 79 050 62 299 109 021 94 972 96 365 108 733 110 399 87 681 80 709 73 641
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 38 42 37 33 31 28 38 44 40 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 076 1 481 2 945 2 878 3 108 3 861 2 905 1 977 2 005 1 837
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 845 731 837 873 794 1 167 840 796 800 699
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 038 -20 282 28 439 16 512 17 948 26 716 34 518 4 819 8 482 10 831
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,85% -42,93% 14,74% -1,43% -10,88% -2,07% 26,92% 8,44% 9,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,50% -30,08% 38,48% 26,00% 28,86% 46,62% 81,31% 14,99% 24,68% 38,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,51% -30,02% 27,39% 18,69% 19,21% 24,83% 31,00% 5,18% 9,99% 12,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,74% 75,44% 81,75% 79,85% 76,81% 78,11% 77,25% 76,82% 84,49% 80,97%
Rörelsekapital/omsättning 6,37% 1,90% 17,17% 57,56% 46,10% 31,50% 3,65% 18,97% 17,09% 17,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,08% 70,26% 82,04% 80,93% 70,30% 60,06% 10,44% 15,48% 44,16% 63,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 122,32% 106,42% 232,83% 517,08% 331,09% 245,95% 109,75% 225,55% 172,60% 240,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!