Visa allt om Skultuna Ventilation, Värme & Bygg AB
Visa allt om Skultuna Ventilation, Värme & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 860 2 318 2 921 1 906 2 783 2 287 1 506 2 606 3 505 3 312
Övrig omsättning - 300 - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -130 413 902 241 927 265 -253 420 577 833
Resultat efter finansnetto -128 415 903 241 928 265 -254 415 576 832
Årets resultat 75 324 529 178 684 262 -254 297 414 599
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 227 291 9 17 26 54 110 141 206 99
Omsättningstillgångar 2 242 2 604 2 861 2 287 2 338 1 678 1 125 1 672 1 902 1 707
Tillgångar 2 469 2 895 2 870 2 304 2 364 1 732 1 234 1 812 2 108 1 805
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 527 1 753 1 784 1 595 1 632 1 148 886 1 229 1 139 971
Obeskattade reserver 0 225 225 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 941 917 861 709 732 583 347 582 968 834
Skulder och eget kapital 2 469 2 895 2 870 2 304 2 364 1 732 1 234 1 812 2 108 1 805
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 401 580 288 485 496 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 636 630 660 599 242 285 366 333 390 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 242 231 243 205 258 325 247 315 313 132
Utdelning till aktieägare 0 300 355 340 215 200 0 90 207 245
Omsättning 1 860 2 618 2 921 1 906 2 786 2 287 1 506 2 606 3 505 3 312
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 620 1 159 1 461 953 1 392 1 144 502 869 1 168 1 656
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 296 438 455 408 455 567 280 380 403 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 432 911 250 972 321 -197 486 663 891
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,76% -20,64% 53,25% -31,51% 21,69% 51,86% -42,21% -25,65% 5,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,18% 14,37% 31,46% 10,50% 39,26% 15,36% -20,50% 23,18% 27,37% 46,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,88% 17,95% 30,91% 12,70% 33,35% 11,63% -16,80% 16,12% 16,46% 25,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,44% 65,57% 77,88% 76,55% 79,84% 81,50% 68,79% 75,52% 65,82% 57,79%
Rörelsekapital/omsättning 69,95% 72,78% 68,47% 82,79% 57,71% 47,88% 51,66% 41,83% 26,65% 26,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,85% 66,61% 68,28% 69,23% 69,04% 66,28% 71,80% 67,83% 54,03% 53,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,87% 251,47% 315,91% 303,24% 305,33% 276,67% 306,05% 277,66% 188,84% 204,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...