Visa allt om TTM Projektledning AB
Visa allt om TTM Projektledning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 158 1 535 1 501 1 354 1 684 1 449 1 513 1 515 1 307 1 500
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 119 453 229 246 512 180 228 232 2 180
Resultat efter finansnetto 118 460 233 251 552 159 247 355 -121 206
Årets resultat 64 266 132 144 317 105 185 288 -133 146
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 262 1 227 937 695 645 605 670 601 428 423
Omsättningstillgångar 796 616 594 910 820 572 481 517 493 617
Tillgångar 2 059 1 843 1 531 1 604 1 465 1 177 1 151 1 118 920 1 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 602 838 872 1 040 1 016 819 834 769 571 795
Obeskattade reserver 400 370 255 195 131 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 704 358 0 0 0 28 6 18 19 9
Kortfristiga skulder 352 277 403 369 318 330 312 331 331 237
Skulder och eget kapital 2 059 1 843 1 531 1 604 1 465 1 177 1 151 1 118 920 1 041
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 396 413 385 388 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 498 446 550 449 530 84 84 77 84 92
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 251 271 316 343 347 359 335 354 351 318
Utdelning till aktieägare 276 300 300 300 120 120 120 120 90 90
Omsättning 1 158 1 535 1 501 1 354 1 684 1 449 1 513 1 515 1 307 1 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 158 1 535 1 501 1 354 1 684 1 449 1 513 1 515 1 307 1 500
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 800 851 1 019 897 920 852 877 844 865 706
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 119 453 229 246 515 189 237 241 11 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,56% 2,27% 10,86% -19,60% 16,22% -4,23% -0,13% 15,91% -12,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,78% 24,96% 15,28% 15,77% 37,68% 16,57% 21,46% 31,75% 0,33% 19,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,28% 29,97% 15,59% 18,69% 32,78% 13,46% 16,33% 23,43% 0,23% 13,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,34% 22,08% 12,72% 39,96% 29,81% 16,70% 11,17% 12,28% 12,39% 25,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,39% 61,13% 69,95% 74,32% 75,94% 69,58% 72,46% 68,78% 62,07% 76,37%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,14% 222,38% 147,39% 246,61% 257,86% 173,33% 154,17% 156,19% 148,94% 260,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...