Visa allt om Bodén Mark & Anläggning Aktiebolag
Visa allt om Bodén Mark & Anläggning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 187 29 118 29 607 50 900 20 268 18 891 30 524 34 266 39 040
Övrig omsättning - 13 3 239 73 - 34 - 70 22 10
Rörelseresultat (EBIT) -71 -19 6 748 2 065 3 848 2 025 -615 4 911 1 624 6 115
Resultat efter finansnetto -41 192 6 822 2 136 3 952 2 064 -345 4 399 1 839 6 276
Årets resultat 390 1 375 4 442 2 079 2 422 1 243 147 2 550 811 3 531
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 213 11 643 13 943 10 283 10 094 8 908 11 014 10 032 7 180 6 130
Omsättningstillgångar 8 620 11 724 11 965 16 590 14 572 12 195 6 512 11 603 16 967 12 220
Tillgångar 19 833 23 367 25 908 26 874 24 666 21 103 17 526 21 635 24 146 18 350
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 828 17 938 18 562 15 121 13 042 10 620 9 925 9 963 9 413 9 301
Obeskattade reserver 4 000 4 549 6 137 5 038 5 751 5 147 4 776 5 364 4 849 4 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 880 1 208 6 716 5 873 5 336 2 825 6 309 9 885 4 778
Skulder och eget kapital 19 833 23 367 25 908 26 874 24 666 21 103 17 526 21 635 24 146 18 350
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 240 510 1 043 836
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 1 171 4 809 3 745 3 322 2 889 2 868 3 060 2 716
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 530 1 681 1 539 1 446 1 265 1 449 3 081 1 516
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 1 000 0 0 500 0 2 000 700
Omsättning 0 200 32 357 29 680 50 900 20 302 18 891 30 594 34 288 39 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 4 14 13 10 11 12 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 7 280 2 115 3 915 2 027 1 717 2 544 2 636 3 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 117 483 448 518 422 422 575 477
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -71 -19 8 525 2 667 4 579 2 609 31 5 597 2 321 6 834
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,36% -1,65% -41,83% 151,13% 7,29% -38,11% -10,92% -12,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 0,83% 26,35% 7,95% 16,03% 9,83% -1,97% 20,83% 8,61% 34,20%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 104,28% 23,44% 7,21% 7,77% 10,23% -1,83% 14,77% 6,07% 16,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -6,95% 100,00% -12,59% 31,22% 10,08% 38,28% 27,31% 33,10% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 5 798,93% 36,94% 33,35% 17,09% 33,84% 19,52% 17,34% 20,67% 19,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,54% 91,95% 90,12% 70,08% 70,06% 68,30% 76,71% 63,90% 53,44% 67,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172 400,00% 1 332,27% 990,48% 247,02% 248,12% 228,54% 229,17% 183,91% 171,64% 255,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...