Visa allt om Polycom Technologies Aktiebolag
Visa allt om Polycom Technologies Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning - 116 148 298 433 726 611 1 151 1 027 2 000
Övrig omsättning - - 1 - - - - 1 2 11
Rörelseresultat (EBIT) - 2 22 15 -322 54 -388 -533 -382 140
Resultat efter finansnetto - 2 19 11 -338 36 -425 449 -474 11
Årets resultat - 2 19 11 -338 36 -425 449 -474 11
Balansräkningar (tkr)
2016-08 * 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 2 6 0 383 599 1 061 1 778 2 079
Omsättningstillgångar - 244 312 364 411 574 434 534 519 523
Tillgångar - 244 314 371 411 957 1 033 1 595 2 297 2 602
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - -193 -195 -213 -225 113 77 737 288 762
Obeskattade reserver - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 416 462 527 606 737 872 720 1 709 1 490
Kortfristiga skulder - 21 48 57 30 107 84 138 300 350
Skulder och eget kapital - 244 314 371 411 957 1 033 1 595 2 297 2 602
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 *
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 - 34 69 137 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 2 35 210 209 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 14 17 18 38 106 137 112
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0 0 0 35 0 0
Omsättning - 116 149 298 433 726 611 1 152 1 029 2 011
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 2 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 149 433 726 611 576 514 1 000
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 8 19 31 110 202 249 258
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - 4 26 18 61 270 74 138 -36 488
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -21,62% -50,34% -31,18% -40,36% 18,82% -46,92% 12,07% -48,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 1,23% 7,32% 4,58% -77,62% 5,75% -37,46% 35,42% -16,59% 5,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2,59% 15,54% 5,70% -73,67% 7,58% -63,34% 49,09% -37,10% 7,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 52,59% 63,51% 58,05% 66,97% 42,01% 69,89% 66,81% 50,24% 69,20%
Rörelsekapital/omsättning - 192,24% 178,38% 103,02% 87,99% 64,33% 57,28% 34,40% 21,32% 8,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - -79,10% -62,10% -57,41% -54,74% 11,81% 7,45% 46,21% 12,54% 29,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 271,43% 220,83% 229,82% 343,33% 176,64% 169,05% 105,80% 40,00% 67,14%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-08: Flera brister
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...