Visa allt om IT-Huset i Norden AB
Visa allt om IT-Huset i Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 286 584 194 499 173 906 179 120 167 677 140 461 101 279 79 082 73 181 69 161
Övrig omsättning - - - - - - - 98 - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 471 11 966 12 043 12 447 11 701 6 125 9 272 7 232 6 757 6 768
Resultat efter finansnetto 20 711 12 130 12 321 12 607 11 949 6 380 9 281 7 273 6 916 6 847
Årets resultat 15 820 9 189 9 389 12 120 5 888 3 937 6 583 6 589 3 383 4 726
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 456 465 536 494 543 605 65 112 561 419
Omsättningstillgångar 97 999 63 733 53 343 51 733 41 145 40 164 23 072 18 578 15 937 17 699
Tillgångar 98 454 64 197 53 879 52 227 41 688 40 769 23 137 18 690 16 499 18 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 944 22 554 19 937 18 627 6 508 12 438 6 703 6 709 3 503 4 846
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 388 0 0 0 1 920 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 510 41 643 33 942 33 599 31 792 28 331 16 435 11 981 11 076 13 272
Skulder och eget kapital 98 454 64 197 53 879 52 227 41 688 40 769 23 137 18 690 16 499 18 118
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 208 3 472 2 430 2 500 2 031 1 973 6 925 3 002 2 774 2 757
Varav tantiem till styrelse & VD 0 1 383 - - - - 2 628 1 557 394 -
Löner till övriga anställda 47 417 41 427 34 355 33 026 29 233 30 049 22 570 20 355 20 896 17 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 166 18 773 15 905 12 321 13 079 12 934 9 721 9 593 8 859 8 170
Utdelning till aktieägare 0 6 430 6 573 8 080 0 0 6 583 6 589 3 383 4 726
Omsättning 286 584 194 499 173 906 179 120 167 677 140 461 101 279 79 180 73 181 69 161
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 79 73 71 73 60 56 55 53 51 48
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 628 2 664 2 449 2 454 2 795 2 508 1 841 1 492 1 435 1 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 934 912 753 668 756 820 733 672 691 666
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 569 12 128 12 175 12 553 11 829 6 240 9 318 7 295 6 833 6 834
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,34% 11,84% -2,91% 6,82% 19,38% 38,69% 28,07% 8,06% 5,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,04% 18,94% 22,87% 24,14% 28,68% 15,65% 40,13% 38,94% 42,09% 37,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,23% 6,25% 7,09% 7,04% 7,13% 4,54% 9,17% 9,20% 9,49% 9,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 65,96%
Rörelsekapital/omsättning 10,99% 11,36% 11,16% 10,12% 5,58% 8,42% 6,55% 8,34% 6,64% 6,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,45% 35,13% 37,00% 35,67% 21,60% 30,51% 28,97% 35,90% 29,61% 26,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,34% 153,05% 157,16% 153,97% 129,42% 141,77% 140,38% 155,06% 143,89% 133,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...