Visa allt om Fjälkestads Containerservice AB
Visa allt om Fjälkestads Containerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 966 5 081 5 173 4 794 4 656 4 667 4 824 4 321 4 822 2 902
Övrig omsättning 28 - - 7 13 108 - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 881 85 -68 -36 30 -215 -52 33 300 253
Resultat efter finansnetto 838 30 -150 -88 -40 -293 -86 -26 440 193
Årets resultat 648 -17 -15 0 0 25 4 2 260 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 394 2 749 3 684 3 010 2 912 3 467 2 267 3 038 3 311 3 409
Omsättningstillgångar 2 835 1 271 1 398 1 287 912 850 1 204 831 966 918
Tillgångar 7 229 4 020 5 082 4 297 3 824 4 318 3 471 3 869 4 277 4 327
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 962 314 331 346 345 345 320 316 514 253
Obeskattade reserver 1 220 1 220 1 174 1 309 1 398 1 439 1 759 1 849 1 889 1 718
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 108 812 1 584 1 019 790 1 039 60 452 827 1 421
Kortfristiga skulder 2 939 1 673 1 993 1 623 1 290 1 494 1 332 1 252 1 047 934
Skulder och eget kapital 7 229 4 020 5 082 4 297 3 824 4 318 3 471 3 869 4 277 4 327
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 1 114 360 320 310 289 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 335 1 107 1 102 1 081 0 687 767 742 751 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 571 462 466 459 454 444 449 455 363 196
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Omsättning 6 994 5 081 5 173 4 801 4 669 4 775 4 824 4 321 4 822 2 912
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 742 1 270 1 293 1 199 1 164 1 167 1 206 1 080 1 206 967
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 483 401 400 388 396 376 386 379 352 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 813 1 017 785 657 716 468 382 512 736 561
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,10% -1,78% 7,91% 2,96% -0,24% -3,25% 11,64% -10,39% 66,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,19% 2,11% -1,32% -0,84% 0,81% -4,98% -1,50% 0,90% 12,65% 5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,65% 1,67% -1,30% -0,75% 0,67% -4,61% -1,08% 0,81% 11,22% 8,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,49% -7,91% -11,50% -7,01% -8,12% -13,80% -2,65% -9,74% -1,68% -0,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,47% 31,48% 24,53% 30,50% 35,97% 32,55% 46,57% 42,58% 43,82% 34,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,46% 75,97% 70,15% 79,30% 70,70% 56,89% 90,39% 66,37% 92,26% 98,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...