Visa allt om Södragårdens Skogsservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 615 588 641 606 667 629 549 584 517 1 013
Övrig omsättning 18 18 18 37 106 113 114 133 149 113
Rörelseresultat (EBIT) 11 6 23 37 7 43 11 8 112 27
Resultat efter finansnetto 11 6 23 37 7 41 6 3 109 28
Årets resultat 7 1 46 26 2 29 3 1 50 19
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 120 146 172 201 227 256 114
Omsättningstillgångar 679 555 448 661 463 541 349 508 623 486
Tillgångar 679 555 448 781 609 714 550 735 879 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 248 286 240 214 212 183 181 180 156
Obeskattade reserver 0 0 0 40 40 40 40 40 40 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 24 64 101 136 0
Kortfristiga skulder 424 308 162 501 355 437 263 413 524 444
Skulder och eget kapital 679 555 448 781 609 714 550 735 879 600
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 138 199
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 282 282 280 269 292 264 254 267 6 16
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 147 132 117 105 112 113 111 114 66 93
Utdelning till aktieägare 0 0 40 0 0 0 0 0 0 26
Omsättning 633 606 659 643 773 742 663 717 666 1 126
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 615 588 641 606 667 629 549 584 517 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 443 418 407 376 413 377 365 381 221 308
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 6 23 63 33 69 37 37 128 61
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,59% -8,27% 5,78% -9,15% 6,04% 14,57% -5,99% 12,96% -48,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,62% 1,08% 5,13% 4,74% 1,31% 6,44% 2,55% 1,63% 12,86% 4,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,79% 1,02% 3,59% 6,11% 1,20% 7,31% 2,55% 2,05% 21,86% 2,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,35% 99,32% 92,04% 96,20% 91,90% 96,82% 98,72% 98,80% 98,84% 55,48%
Rörelsekapital/omsättning 41,46% 42,01% 44,62% 26,40% 16,19% 16,53% 15,66% 16,27% 19,15% 4,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,56% 44,68% 63,84% 34,72% 40,26% 34,06% 38,63% 28,64% 23,83% 26,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,31% 173,70% 271,60% 128,74% 127,89% 122,43% 128,90% 121,07% 118,32% 105,86%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...