Visa allt om Selector Logistik AB
Visa allt om Selector Logistik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 151 15 177 16 231 17 032 19 682 21 846 21 760 21 913 25 480 26 115
Övrig omsättning 147 6 163 - - - - 2 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 638 -5 476 3 627 2 196 1 838 1 004 2 079 2 021 1 912 -1 355
Resultat efter finansnetto 1 128 -5 418 3 508 2 044 1 614 763 1 955 1 878 1 474 -1 710
Årets resultat 36 -4 236 2 143 1 135 1 260 809 1 473 1 056 791 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 781 1 129 17 924 17 106 11 057 11 788 11 956 12 846 13 810 14 690
Omsättningstillgångar 11 870 10 128 7 476 4 842 5 936 7 295 7 256 8 354 7 938 7 676
Tillgångar 12 650 11 257 25 400 21 948 16 993 19 082 19 212 21 201 21 749 22 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 693 7 658 11 894 9 537 5 408 6 148 5 339 6 866 6 310 5 919
Obeskattade reserver 263 356 384 3 173 2 605 2 718 3 087 3 166 2 750 2 412
Avsättningar (tkr) 0 0 1 529 1 409 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 8 500 4 750 5 250 5 750 6 250 6 750 7 250 7 750
Kortfristiga skulder 4 694 3 243 3 093 3 078 3 731 4 466 4 536 4 419 5 440 6 285
Skulder och eget kapital 12 650 11 257 25 400 21 948 16 993 19 082 19 212 21 201 21 749 22 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 320 642 624 643 558 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda - 5 206 5 252 5 370 6 420 7 157 7 057 7 291 8 520 7 655
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 1 848 1 927 2 304 2 539 2 806 2 806 2 554 3 319 3 078
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 2 000 0 3 000 500 400
Omsättning 15 298 15 183 16 394 17 032 19 682 21 846 21 760 21 915 25 480 26 118
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 15 17 18 20 25 23 25 27 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 082 1 012 955 946 984 874 946 877 944 1 088
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 480 422 426 464 424 456 420 459 447
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 020 -4 896 4 223 3 020 2 645 1 833 2 961 3 099 3 055 -201
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,17% -6,49% -4,70% -13,46% -9,91% 0,40% -0,70% -14,00% -2,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,99% -47,61% 14,28% 10,01% 10,83% 5,28% 10,82% 9,56% 8,84% -6,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,50% -35,31% 22,35% 12,91% 9,35% 4,61% 9,55% 9,25% 7,54% -5,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,22% 95,72% 30,65% 26,48% 21,37% 13,48% 17,26% 15,82% 12,87% -0,99%
Rörelsekapital/omsättning 47,36% 45,36% 27,00% 10,36% 11,20% 12,95% 12,50% 17,96% 9,80% 5,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,44% 70,50% 48,01% 54,73% 43,12% 42,72% 39,63% 43,39% 38,12% 34,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,00% 303,89% 233,27% 148,28% 152,51% 157,12% 151,52% 184,93% 142,26% 122,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...