Visa allt om OB Servera AB
Visa allt om OB Servera AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 636 8 320 8 331 9 731 9 587 9 083 5 492 14 170 15 172 12 980
Övrig omsättning - - 4 442 63 155 82 14 008 1 531 727 1 194
Rörelseresultat (EBIT) 22 -1 295 -11 -644 176 -306 6 200 -915 -85 1 879
Resultat efter finansnetto 6 971 -2 432 -49 -2 375 -28 -307 6 195 -950 -103 1 816
Årets resultat 7 456 -2 091 62 113 132 120 1 729 1 119 956
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 420 2 448 2 740 8 777 11 313 5 633 4 781 2 482 3 109 4 166
Omsättningstillgångar 1 465 3 010 3 322 4 800 1 869 3 210 4 611 1 524 2 167 2 306
Tillgångar 9 885 5 458 6 061 13 577 13 182 8 843 9 393 4 006 5 276 6 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 880 1 424 3 515 3 453 3 340 3 271 3 151 1 422 1 421 1 503
Obeskattade reserver 0 485 826 959 3 485 3 751 4 243 410 1 375 1 652
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 40 880 427 1 417 1 250 68 155 199 655 523
Kortfristiga skulder 965 2 669 1 293 7 748 5 107 1 754 1 843 1 974 1 826 2 795
Skulder och eget kapital 9 885 5 458 6 061 13 577 13 182 8 843 9 393 4 006 5 276 6 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 455 681 854 463 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 509 1 807 1 712 1 852 2 418 1 965 2 942 2 811 2 279
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 782 457 586 619 815 802 1 165 1 087 789
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 8 636 8 320 12 773 9 794 9 742 9 165 19 500 15 701 15 899 14 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 8 8 9 13 11 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 234 1 189 1 190 1 390 1 198 1 135 610 1 090 1 379 1 442
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 329 473 324 329 315 465 385 404 403 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 306 -954 698 455 1 026 336 7 209 845 1 541 3 513
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,80% -0,13% -14,39% 1,50% 5,55% 65,39% -61,24% -6,60% 16,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 70,78% -23,73% -0,15% -4,71% 1,34% -3,45% 66,04% -22,82% -1,40% 29,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 81,02% -15,56% -0,11% -6,57% 1,85% -3,36% 112,95% -6,45% -0,49% 14,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,93% 78,32% 80,53% 82,86% 82,28% 79,56% 67,90% 55,54% 60,44% 63,88%
Rörelsekapital/omsättning 5,79% 4,10% 24,35% -30,29% -33,77% 16,03% 50,40% -3,18% 2,25% -3,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,83% 33,02% 68,62% 30,94% 44,82% 68,25% 66,84% 43,04% 45,70% 41,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,81% 112,63% 256,54% 61,86% 35,64% 175,26% 241,62% 52,63% 101,92% 73,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...