Visa allt om Boix-Vives Music Production AB
Visa allt om Boix-Vives Music Production AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 851 567 950 723 1 028 795 415 83 271 248
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 117 -75 277 111 52 71 66 -44 -76 26
Resultat efter finansnetto 116 -77 276 110 49 69 64 -50 -79 24
Årets resultat 99 -77 214 79 33 64 64 -51 -79 17
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 15 29 43
Omsättningstillgångar 263 212 633 271 152 206 77 23 35 148
Tillgångar 263 212 633 271 152 206 78 38 64 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 231 132 360 185 106 73 9 -55 -4 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 8 50 0 46 39 49
Kortfristiga skulder 32 79 273 85 37 83 69 47 28 66
Skulder och eget kapital 263 212 633 271 152 206 78 38 64 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 122 21 177 38
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 309 225 362 306 380 314 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - 0 -
Sociala kostnader 97 71 114 96 119 99 38 6 55 10
Utdelning till aktieägare 85 0 150 40 0 0 0 0 0 0
Omsättning 851 567 950 723 1 028 795 415 83 271 248
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 851 567 950 723 1 028 398 415 83 271 248
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 411 310 477 410 534 226 186 27 249 64
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 117 -75 277 111 52 72 80 -30 -62 42
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,09% -40,32% 31,40% -29,67% 29,31% 91,57% 400,00% -69,37% 9,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 44,87% -35,38% 43,76% 40,96% 34,21% 34,47% 84,62% -115,79% -118,75% 13,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,87% -13,23% 29,16% 15,35% 5,06% 8,93% 15,90% -53,01% -28,04% 10,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 95,85% 68,29% 92,96% 99,76% 97,59% 95,20% 82,26%
Rörelsekapital/omsättning 27,14% 23,46% 37,89% 25,73% 11,19% 15,47% 1,93% -28,92% 2,58% 33,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,83% 62,26% 56,87% 68,27% 69,74% 35,44% 11,54% -144,74% -6,25% 39,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 821,88% 268,35% 231,87% 318,82% 410,81% 248,19% 111,59% 48,94% 125,00% 224,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...