Visa allt om Tyfon Svenska AB
Visa allt om Tyfon Svenska AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 60 607 77 595 70 780 62 259 57 988 48 695 36 519 28 487 25 804 26 417
Övrig omsättning 627 158 679 128 78 922 22 29 225 36
Rörelseresultat (EBIT) 2 871 4 658 7 772 9 506 4 794 788 3 299 1 714 2 072 6 181
Resultat efter finansnetto 2 900 4 629 7 779 9 488 4 765 805 3 317 1 641 2 030 6 160
Årets resultat 2 274 3 608 5 515 7 132 3 752 3 959 1 849 906 1 075 3 288
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 414 2 976 6 596 5 510 6 067 6 864 8 971 8 209 8 002 5 095
Omsättningstillgångar 25 498 26 955 29 270 27 980 22 661 19 181 16 168 11 849 9 725 12 928
Tillgångar 26 913 29 932 35 866 33 490 28 728 26 046 25 139 20 058 17 727 18 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 989 11 715 17 107 15 592 10 460 9 496 6 837 6 038 5 133 5 357
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 626 3 853 3 496 3 001
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 544 0
Kortfristiga skulder 12 924 18 217 18 759 17 898 18 268 16 550 13 676 10 167 8 555 9 665
Skulder och eget kapital 26 913 29 932 35 866 33 490 28 728 26 046 25 139 20 058 17 727 18 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 1 032 892 792 792
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 246 4 190 4 143 3 715 4 602 2 653 2 055 1 489 991
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 772 1 498 1 613 1 363 1 721 1 425 1 231 998 681
Utdelning till aktieägare 0 0 9 000 4 000 2 000 0 0 350 0 540
Omsättning 61 234 77 753 71 459 62 387 58 066 49 617 36 541 28 516 26 029 26 453
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 6 13 13 12 14 11 9 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 12 933 5 445 4 789 4 832 3 478 3 320 3 165 3 226 4 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 510 441 448 429 446 463 469 417 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 418 6 803 10 420 12 309 7 950 4 091 6 230 4 226 4 034 7 702
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,89% 9,63% 13,69% 7,37% 19,08% 33,34% 28,20% 10,40% -2,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,90% 15,58% 21,97% 28,66% 16,97% 3,46% 13,54% 8,88% 12,30% 34,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,84% 6,01% 11,13% 15,41% 8,41% 1,85% 9,32% 6,25% 8,45% 23,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,33% 19,19% 31,36% 36,50% 34,02% 34,16% 47,35% 45,15% 100,00% 50,69%
Rörelsekapital/omsättning 20,75% 11,26% 14,85% 16,19% 7,58% 5,40% 6,82% 5,90% 4,53% 12,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,98% 39,14% 47,70% 46,56% 36,41% 36,46% 40,76% 44,26% 43,16% 41,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,29% 147,97% 156,03% 156,33% 124,05% 115,90% 118,22% 116,54% 113,66% 133,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...