Visa allt om Horta Trading AB
Visa allt om Horta Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 42 720 44 054 40 518 51 541 60 175 63 539 70 556 82 315 88 215 117 605
Övrig omsättning 128 - 208 - 86 287 192 42 210 15 714 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 212 2 721 1 757 2 759 4 423 4 591 5 901 7 646 7 049 6 625
Resultat efter finansnetto 4 102 1 278 2 674 3 612 5 206 4 656 6 148 8 024 7 068 7 014
Årets resultat 2 919 369 2 461 3 226 3 917 3 396 4 484 6 617 4 077 4 019
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 240 20 185 20 024 17 144 16 732 14 753 10 994 4 284 10 002 10 597
Omsättningstillgångar 18 921 10 962 12 280 15 175 15 873 12 748 13 589 50 595 44 152 34 253
Tillgångar 37 161 31 147 32 304 32 319 32 604 27 500 24 583 54 879 54 154 44 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 131 14 712 15 343 13 882 11 157 7 740 5 344 33 365 27 168 23 591
Obeskattade reserver 5 413 4 700 4 500 5 152 5 699 5 833 5 833 5 833 6 844 5 526
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 405 5 867 4 851 3 824 3 321 2 836 1 836 1 330 0 0
Kortfristiga skulder 8 211 5 869 7 611 9 461 12 428 11 092 11 570 14 350 20 142 15 732
Skulder och eget kapital 37 161 31 147 32 304 32 319 32 604 27 500 24 583 54 879 54 154 44 849
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 860 710 754 834 816 799 815
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 610 1 684 854 846 858 921 908 249 1 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 968 936 948 889 974 905 893 921 881
Utdelning till aktieägare 16 011 1 500 1 000 1 000 500 500 1 000 506 420 500
Omsättning 42 848 44 054 40 726 51 541 60 261 63 826 70 748 124 525 103 929 117 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 544 8 811 8 104 10 308 12 035 12 708 17 639 20 579 22 054 23 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 525 511 509 460 496 645 634 347 568
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 238 2 748 1 772 2 779 4 458 4 630 5 959 7 704 9 531 6 647
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,03% 8,73% -21,39% -14,35% -5,29% -9,95% -14,29% -6,69% -24,99% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,00% 11,68% 10,62% 11,83% 16,37% 17,41% 25,42% 14,66% 13,82% 15,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,44% 8,26% 8,47% 7,42% 8,87% 7,53% 8,86% 9,77% 8,48% 5,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,08% 14,98% 13,27% 13,65% 13,84% 13,11% 13,67% -37,09% 81,98% 9,26%
Rörelsekapital/omsättning 25,07% 11,56% 11,52% 11,09% 5,72% 2,61% 2,86% 44,03% 27,22% 15,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,77% 59,00% 58,36% 55,39% 47,10% 43,78% 39,23% 68,63% 59,27% 61,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,27% 177,70% 151,40% 152,58% 118,59% 102,96% 108,56% 342,47% 195,39% 110,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...