Visa allt om MEJK Butiken AB
Visa allt om MEJK Butiken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 53 279 50 754 44 449 39 268 35 302 32 785 30 845 27 956 24 779 30 132
Övrig omsättning 2 5 1 9 15 47 13 4 8 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 175 4 597 3 730 3 432 2 365 2 124 2 102 1 398 815 835
Resultat efter finansnetto 2 165 4 577 3 726 3 425 2 354 2 117 2 088 1 389 814 809
Årets resultat 1 521 3 386 2 898 2 665 1 728 1 555 1 533 1 017 587 569
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 194 3 221 690 552 736 543 161 182 315 321
Omsättningstillgångar 12 986 12 736 11 042 9 500 7 605 7 005 6 467 4 951 4 495 4 811
Tillgångar 14 180 15 957 11 732 10 052 8 341 7 547 6 628 5 132 4 811 5 132
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 748 8 227 6 341 4 843 3 578 3 050 2 696 2 162 1 745 1 659
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 827 975 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 605 6 755 5 390 5 209 4 763 4 497 3 933 2 970 3 065 3 473
Skulder och eget kapital 14 180 15 957 11 732 10 052 8 341 7 547 6 628 5 132 4 811 5 132
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 1 163 1 137 1 107 1 051 1 065 900 1 556
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 6 765 6 199 4 443 4 060 3 702 3 343 3 001 2 837 3 175
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 2 344 1 956 1 844 1 903 1 784 1 654 1 591 1 525 1 896
Utdelning till aktieägare 3 700 3 000 1 500 1 400 1 400 1 200 1 200 1 043 600 500
Omsättning 53 281 50 759 44 450 39 277 35 317 32 832 30 858 27 960 24 787 30 132
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 21 17 16 15 15 13 13 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 316 2 417 2 615 2 454 2 353 2 186 2 373 2 150 1 770 2 152
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 487 447 489 472 476 442 471 441 379 463
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 577 4 889 3 953 3 616 2 561 2 205 2 198 1 532 974 1 034
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,97% 14,18% 13,19% 11,23% 7,68% 6,29% 10,33% 12,82% -17,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,34% 28,81% 31,79% 34,15% 28,38% 28,14% 31,71% 27,24% 17,23% 16,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,08% 9,06% 8,39% 8,74% 6,71% 6,48% 6,81% 5,00% 3,35% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,19% 33,00% 32,65% 33,23% 32,54% 32,16% 31,92% 31,89% 32,07% 32,10%
Rörelsekapital/omsättning 11,98% 11,78% 12,72% 10,93% 8,05% 7,65% 8,22% 7,09% 5,77% 4,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,59% 51,56% 54,05% 48,18% 42,90% 40,41% 40,68% 42,13% 36,27% 32,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,09% 32,05% 53,01% 53,71% 25,91% 21,15% 19,53% 6,57% 9,07% 11,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...