Visa allt om Jan Perjans Byggservice AB
Visa allt om Jan Perjans Byggservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 5 305 5 704 7 595 8 110 8 962 9 178 7 038 7 459 5 157 5 388
Övrig omsättning 34 592 295 122 325 179 257 236 214 349
Rörelseresultat (EBIT) -522 177 -17 189 226 595 -317 -582 508 190
Resultat efter finansnetto -576 9 -98 101 135 510 -438 -642 429 100
Årets resultat -576 9 -98 101 135 510 -437 -457 226 50
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 27 1 261 1 362 1 497 1 638 1 770 1 930 1 526 1 501
Omsättningstillgångar 1 144 1 584 1 431 1 605 1 589 1 602 1 654 1 413 1 194 1 327
Tillgångar 1 160 1 611 2 692 2 967 3 086 3 240 3 424 3 343 2 720 2 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -266 310 302 400 299 163 -347 90 547 321
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 185 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 384 496 1 320 1 012 1 044 1 105 1 166 1 530 1 185 1 275
Kortfristiga skulder 1 043 805 1 071 1 555 1 743 1 971 2 606 1 724 802 1 162
Skulder och eget kapital 1 160 1 611 2 692 2 967 3 086 3 240 3 424 3 343 2 720 2 828
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 147 175 147 0 74 31
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 936 1 991 2 777 2 479 2 324 2 236 2 418 1 757 1 275 1 368
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 645 632 890 769 722 791 832 639 405 458
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 339 6 296 7 890 8 232 9 287 9 357 7 295 7 695 5 371 5 737
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 7 10 9 10 10 10 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 884 815 760 901 896 918 704 932 737 770
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 436 378 380 377 331 333 350 334 269 285
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -511 203 84 324 378 748 -157 -485 572 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,00% -24,90% -6,35% -9,51% -2,35% 30,41% -5,64% 44,64% -4,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -44,74% 10,99% -0,63% 6,37% 7,32% 18,43% -9,26% -17,41% 18,68% 6,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,78% 3,10% -0,22% 2,33% 2,52% 6,50% -4,50% -7,80% 9,85% 3,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,88% 59,80% 63,74% 55,09% 50,44% 46,50% 55,66% 42,74% 55,26% 46,34%
Rörelsekapital/omsättning 1,90% 13,66% 4,74% 0,62% -1,72% -4,02% -13,53% -4,17% 7,60% 3,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -22,93% 19,24% 11,22% 13,48% 9,69% 5,03% -10,13% 2,69% 25,01% 13,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 100,00% 194,29% 131,75% 102,32% 90,36% 57,74% 62,09% 79,87% 108,48% 101,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...