Visa allt om Swedish Wild Meat Aktiebolag
Visa allt om Swedish Wild Meat Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 56 584 38 612 43 572 47 126 48 867 29 420 36 249 30 059 18 811 17 299
Övrig omsättning 3 214 48 158 - 200 10 128 58 92
Rörelseresultat (EBIT) 1 414 3 031 5 136 4 914 1 551 2 363 2 588 4 754 757 533
Resultat efter finansnetto 4 839 3 000 5 105 4 957 1 236 2 366 2 576 4 728 738 498
Årets resultat 5 178 2 928 2 982 2 690 640 1 778 1 404 2 945 485 369
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 856 1 114 1 042 1 164 1 014 735 521 427 496 316
Omsättningstillgångar 27 528 22 203 20 290 16 678 15 342 11 237 10 992 8 952 6 024 5 643
Tillgångar 28 384 23 317 21 333 17 842 16 356 11 971 11 513 9 379 6 520 5 958
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 748 18 570 15 642 12 660 9 970 9 330 7 552 6 174 4 561 4 076
Obeskattade reserver 2 935 3 767 4 531 3 267 1 973 1 621 1 626 1 057 427 491
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 110 110 110 2 232 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 702 871 1 050 1 805 2 181 1 021 2 335 2 148 1 532 1 391
Skulder och eget kapital 28 384 23 317 21 333 17 842 16 356 11 971 11 513 9 379 6 520 5 958
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 457 350 110 378 330 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 190 - 100 - -
Löner till övriga anställda 1 388 904 1 303 1 436 1 158 548 997 947 957 722
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 337 259 389 371 527 349 550 516 582 373
Utdelning till aktieägare 1 800 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Omsättning 56 587 38 826 43 620 47 284 48 867 29 620 36 259 30 187 18 869 17 391
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 4 6 6 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 28 292 19 306 10 893 7 854 8 145 5 884 7 250 6 012 3 762 4 325
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 867 588 421 275 339 267 327 360 347 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 682 3 253 5 347 5 065 1 673 2 449 2 668 4 824 861 644
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 46,55% -11,38% -7,54% -3,56% 66,10% -18,84% 20,59% 59,79% 8,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,18% 13,01% 24,14% 28,49% 9,60% 19,85% 22,79% 50,96% 12,01% 9,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,62% 7,86% 11,82% 10,79% 3,21% 8,08% 7,24% 15,90% 4,16% 3,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,80% 14,03% 20,59% 16,93% 10,77% 15,88% 15,48% 25,32% 20,11% 16,32%
Rörelsekapital/omsättning 45,64% 55,25% 44,16% 31,56% 26,93% 34,72% 23,88% 22,64% 23,88% 24,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,73% 92,24% 89,89% 84,45% 69,85% 87,92% 76,00% 73,94% 74,67% 74,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 194,48% 1 491,04% 1 267,14% 649,14% 266,25% 959,26% 337,47% 350,47% 352,42% 332,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...