Visa allt om Bk Kalkyldata AB
Visa allt om Bk Kalkyldata AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 5 350 5 144 4 631 7 456 7 488 7 062 7 531 8 346 7 319 5 459
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 541 398 -1 156 696 517 -82 662 1 451 794 557
Resultat efter finansnetto 541 399 -1 157 697 518 -84 661 1 447 796 557
Årets resultat 300 217 -171 355 277 1 353 782 382 378
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 33 18 27 19 47 221 374 544 646
Omsättningstillgångar 2 012 1 809 1 448 3 303 2 966 2 396 2 947 2 920 2 016 960
Tillgångar 2 034 1 842 1 465 3 330 2 985 2 443 3 168 3 293 2 559 1 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 353 1 254 1 036 1 454 1 400 1 123 1 472 1 519 1 038 756
Obeskattade reserver 258 113 3 990 801 672 781 616 266 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 423 475 426 887 784 648 915 1 158 1 255 830
Skulder och eget kapital 2 034 1 842 1 465 3 330 2 985 2 443 3 168 3 293 2 559 1 607
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 437 2 566 3 018 3 712 3 728 3 829 3 826 3 887 3 553 2 912
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 073 1 134 1 269 1 462 1 437 1 579 1 647 1 658 1 538 1 305
Utdelning till aktieägare 0 200 0 355 300 0 350 400 300 100
Omsättning 5 361 5 144 4 631 7 456 7 488 7 062 7 531 8 346 7 319 5 459
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 7 10 9 10 11 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 070 857 662 746 832 706 685 835 732 682
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 751 638 636 539 596 554 511 574 527 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 551 408 -1 147 713 545 92 836 1 621 954 704
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,00% 11,08% -37,89% -0,43% 6,03% -6,23% -9,77% 14,03% 34,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,60% 21,66% -78,91% 20,90% 17,35% -3,36% 20,90% 44,06% 31,11% 34,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,11% 7,76% -24,96% 9,33% 6,92% -1,16% 8,79% 17,39% 10,88% 10,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,09% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,70% 25,93% 22,07% 32,40% 29,14% 24,75% 26,98% 21,11% 10,40% 2,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,41% 72,86% 70,88% 65,57% 66,68% 66,24% 64,63% 59,60% 48,05% 47,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 475,65% 380,84% 339,91% 372,38% 378,32% 369,75% 322,08% 252,16% 160,64% 115,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...