Visa allt om Ahlqvist Ur & Guld i Kinna AB
Visa allt om Ahlqvist Ur & Guld i Kinna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 60 38 551 1 304 1 996 1 763 1 670 2 157 2 039 2 044
Övrig omsättning - - - - - - 26 - 2 8
Rörelseresultat (EBIT) -230 -457 28 331 301 203 62 142 -124 -363
Resultat efter finansnetto -231 -460 27 326 252 184 39 86 -175 -417
Årets resultat -233 -383 41 230 228 147 26 94 -172 -417
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 117 171 226 5 11 16 132 219 329 480
Omsättningstillgångar 169 322 835 1 069 953 1 135 1 148 1 099 1 030 1 117
Tillgångar 286 493 1 061 1 074 964 1 151 1 280 1 317 1 359 1 597
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 376 759 818 588 360 213 186 92 140
Obeskattade reserver 0 0 75 75 60 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 85 68 106 11 43 244 441 480 582 684
Kortfristiga skulder 58 50 121 171 273 548 627 650 685 774
Skulder och eget kapital 286 493 1 061 1 074 964 1 151 1 280 1 317 1 359 1 597
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 63 42 68 71 85 189 155 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 41 0 4 4 4 0 85 85 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 14 20 18 21 29 55 121 168 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 60 38 551 1 304 1 996 1 763 1 696 2 157 2 041 2 052
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 60 38 551 1 304 1 996 1 763 1 670 2 157 2 039 2 044
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 12 11 55 78 107 111 142 406 422 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -176 -402 78 336 306 319 176 253 -13 -252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,89% -93,10% -57,75% -34,67% 13,22% 5,57% -22,58% 5,79% -0,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -80,42% -92,49% 2,64% 30,82% 31,22% 17,64% 4,84% 10,78% -8,54% -22,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -383,33% -1 200,00% 5,08% 25,38% 15,08% 11,51% 3,71% 6,58% -5,69% -17,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -203,33% -831,58% 52,63% 51,53% 38,03% 39,71% 35,63% 50,49% 49,93% 32,93%
Rörelsekapital/omsättning 185,00% 715,79% 129,58% 68,87% 34,07% 33,30% 31,20% 20,82% 16,92% 16,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,00% 76,27% 77,05% 81,31% 65,58% 31,28% 16,64% 14,12% 6,77% 8,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 46,55% 74,00% 167,77% 166,08% 53,11% 33,94% 32,38% 19,54% 15,77% 37,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...