Visa allt om PAPUGAS Byggservice AB
Visa allt om PAPUGAS Byggservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 756 2 164 2 316 1 943 2 228 1 789 2 345 950 1 581 775
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 13 -31 -12 58 -59 57 -56 -1 86
Resultat efter finansnetto 12 5 -36 -18 48 -66 52 -56 -1 85
Årets resultat 6 5 -36 -18 41 -66 51 -56 11 53
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 30 17 0 0 0 0 19 0 18
Omsättningstillgångar 336 356 217 400 358 464 541 257 369 272
Tillgångar 357 386 234 400 358 464 541 276 369 290
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 62 57 93 111 70 136 85 141 130
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 288 324 177 307 247 394 405 191 228 143
Skulder och eget kapital 357 386 234 400 358 464 541 276 369 290
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 307 164 157 244 211 207 499 220 246 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 199 366 344 303 324 412 719 217 421 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 158 156 162 177 179 192 300 130 187 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 756 2 164 2 316 1 943 2 228 1 789 2 345 950 1 581 775
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 378 721 772 648 743 596 586 475 527 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 339 230 221 260 245 277 380 286 287 158
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 26 -31 -12 58 -59 57 -56 -1 92
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,36% -6,56% 19,20% -12,79% 24,54% -23,71% 146,84% -39,91% 104,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,16% 3,37% -12,39% -3,00% 16,76% -12,28% 10,54% -20,29% -0,27% 29,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,80% 0,60% -1,25% -0,62% 2,69% -3,19% 2,43% -5,89% -0,06% 11,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,71% 56,15% 45,81% 70,20% 68,94% 75,96% 84,18% 74,95% 70,08% 69,81%
Rörelsekapital/omsättning 1,74% 1,48% 1,73% 4,79% 4,98% 3,91% 5,80% 6,95% 8,92% 16,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,05% 16,06% 24,36% 23,25% 31,01% 15,09% 25,14% 30,80% 38,21% 49,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 110,07% 104,94% 114,12% 122,80% 134,82% 109,14% 126,91% 134,55% 161,84% 190,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...