Visa allt om BB Swift Travel AB
Visa allt om BB Swift Travel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 4 140 2 592 10 404 5 925 40 833 40 150 46 561 52 111
Övrig omsättning 1 536 1 225 608 183 226 1 598 - 1 14 -
Rörelseresultat (EBIT) 492 590 18 -144 1 039 514 1 021 -430 1 098 2 240
Resultat efter finansnetto 492 590 22 -141 1 044 524 1 022 -430 1 177 2 402
Årets resultat 38 90 22 -141 -7 386 864 -430 841 1 720
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 16 36 65 52 5
Omsättningstillgångar 1 059 996 361 1 067 2 288 1 929 4 196 7 106 5 514 8 517
Tillgångar 1 059 996 361 1 067 2 288 1 945 4 232 7 171 5 566 8 521
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 258 168 146 217 524 1 938 1 275 1 705 2 864
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 451 500 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 312 238 193 921 2 071 1 421 2 294 5 896 3 861 5 657
Skulder och eget kapital 1 059 996 361 1 067 2 288 1 945 4 232 7 171 5 566 8 521
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 487 80 416 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 472 410 445 558 1 192 2 242 3 051 2 284 2 150
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 204 163 174 232 567 1 131 1 258 1 172 1 171
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Omsättning 1 536 1 229 748 2 775 10 630 7 523 40 833 40 151 46 575 52 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 4 8 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 4 140 2 592 5 202 1 481 5 104 5 019 6 652 7 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 024 604 588 575 409 450 489 562 557 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 492 590 18 -144 1 055 533 1 041 -414 1 112 2 245
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -97,14% -94,60% -75,09% 75,59% -85,49% 1,70% -13,77% -10,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 59,24% 5,82% -13,12% 46,02% 27,10% 24,20% -5,86% 21,15% 29,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 14 750,00% 15,00% -5,40% 10,12% 8,89% 2,51% -1,05% 2,53% 4,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 18 950,00% 120,00% 5,63% 2,09% 8,57% 4,66% 3,01% 3,55% 5,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,95% 25,90% 46,54% 13,68% 9,48% 26,94% 45,79% 17,78% 30,63% 33,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 339,42% 418,49% 187,05% 115,85% 110,48% 135,75% 182,39% 120,06% 141,91% 150,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...