Visa allt om Sanatus Fastighets AB
Visa allt om Sanatus Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 580 4 193 4 236 2 100 3 916 4 036 3 520 2 724 2 720 3 399
Övrig omsättning 335 4 381 9 - - - 8 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 754 1 004 1 089 524 1 136 2 024 1 688 1 058 847 1 099
Resultat efter finansnetto 629 759 728 354 734 1 625 1 453 810 222 563
Årets resultat 1 0 -1 -1 540 490 452 610 101 393
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 365 13 747 14 072 12 310 12 475 12 775 12 779 12 788 12 801 12 828
Omsättningstillgångar 3 452 3 763 3 760 3 532 4 201 3 788 3 133 2 580 2 051 1 911
Tillgångar 16 817 17 510 17 832 15 841 16 676 16 563 15 912 15 369 14 852 14 740
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 306 304 304 305 806 1 866 1 376 924 514 613
Obeskattade reserver 0 0 0 0 75 75 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 048 15 333 15 619 13 000 14 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000
Kortfristiga skulder 1 463 1 872 1 908 2 536 1 794 1 621 1 536 1 444 1 338 1 127
Skulder och eget kapital 16 817 17 510 17 832 15 841 16 676 16 563 15 912 15 369 14 852 14 740
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 309 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 368 394 343 158 0 224 200 87 331 338
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 120 122 59 27 47 43 48 25 141 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0
Omsättning 4 915 8 574 4 245 2 100 3 916 4 036 3 528 2 724 2 720 3 399
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 580 4 193 4 236 2 100 3 916 4 036 3 520 2 724 2 720 1 700
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 518 408 185 358 267 267 112 463 228
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 136 1 386 1 422 689 1 466 2 028 1 698 1 089 874 1 449
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,23% -1,02% 101,71% -46,37% -2,97% 14,66% 29,22% 0,15% -19,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,50% 5,75% 6,11% 3,32% 6,98% 12,37% 10,61% 6,90% 5,78% 7,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,51% 23,99% 25,71% 25,05% 29,72% 50,77% 47,98% 38,91% 31,58% 32,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,46% 93,56% 93,60% 95,33% 96,02% 98,64% 98,44% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,43% 45,10% 43,72% 47,43% 61,47% 53,69% 45,37% 41,70% 26,21% 23,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,82% 1,74% 1,70% 1,93% 5,16% 11,60% 8,65% 6,01% 3,46% 4,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,95% 201,01% 197,06% 139,27% 234,17% 233,68% 203,97% 178,67% 153,29% 169,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...