Visa allt om Bröderna Löfberg Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 2 052 474 1 540 276 1 636 355 1 901 286 1 935 579 1 899 188 1 808 218 1 726 428 1 502 377 1 560 820
Övrig omsättning 55 005 62 894 37 666 52 015 62 323 52 660 41 184 66 560 40 753 58 374
Rörelseresultat (EBIT) 38 232 54 461 -12 783 14 670 78 154 58 192 87 547 54 730 35 182 69 298
Resultat efter finansnetto 27 345 40 537 -23 716 8 645 69 026 50 320 83 816 45 974 20 554 55 401
Årets resultat 19 461 29 561 -21 423 6 467 55 617 36 854 27 979 35 767 9 121 36 287
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 056 831 1 058 684 882 574 778 238 689 637 647 455 574 184 514 550 551 711 619 445
Omsättningstillgångar 769 146 532 317 634 972 705 500 754 853 710 730 547 890 568 366 523 443 510 393
Tillgångar 1 825 977 1 591 001 1 517 546 1 483 738 1 444 490 1 358 185 1 122 074 1 082 916 1 075 154 1 129 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 842 354 888 341 790 355 709 331 119 283 138 231 413 461 957 172 562 159 476
Minoritetsintressen 199 171 192 690 181 744 201 817 243 006 237 801 262 957 0 264 727 264 980
Avsättningar (tkr) 43 038 38 470 34 311 38 563 43 546 43 104 41 333 49 982 45 800 47 573
Långfristiga skulder 439 151 352 582 398 776 253 604 295 040 230 279 200 493 203 896 214 608 223 086
Kortfristiga skulder 781 775 652 371 560 925 634 045 531 779 563 863 385 878 367 081 377 457 434 723
Skulder och eget kapital 1 825 977 1 591 001 1 517 546 1 483 738 1 444 490 1 358 185 1 122 074 1 082 916 1 075 154 1 129 838
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 14 276 14 099 13 787 13 300 11 991 11 614 11 058 13 369 9 826 7 291
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 161 097 154 471 166 014 155 567 144 589 144 958 141 010 130 641 125 769 108 802
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 65 261 61 489 71 238 66 944 61 454 62 382 54 835 48 093 45 861 41 769
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 107 479 1 603 170 1 674 021 1 953 301 1 997 902 1 951 848 1 849 402 1 792 988 1 543 130 1 619 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 314 308 345 359 348 347 344 331 332 308
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 537 5 001 4 743 5 296 5 562 5 473 5 256 5 216 4 525 5 068
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 791 770 771 730 735 704 665 637 585 562
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 253 122 861 57 300 69 487 140 116 119 904 151 939 123 622 94 137 109 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,25% -5,87% -13,93% -1,77% 1,92% 5,03% 4,74% 14,91% -3,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,31% 3,51% -0,68% 2,02% 5,76% 4,65% 8,42% 5,52% 3,61% 6,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,05% 3,62% -0,63% 1,58% 4,30% 3,33% 5,23% 3,46% 2,59% 4,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,19% 36,92% 36,54% 40,41% 40,26% 37,44% 42,89% 33,99% 39,20% 37,86%
Rörelsekapital/omsättning -0,62% -7,79% 4,53% 3,76% 11,52% 7,73% 8,96% 11,66% 9,72% 4,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,87% 22,31% 22,52% 23,97% 22,92% 20,85% 20,62% 42,66% 16,05% 14,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 49,18% 41,60% 56,44% 60,02% 77,24% 71,71% 72,23% 70,37% 61,08% 61,67%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 2 253 2 119 2 452 1 430 2 283 2 283 0 0 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -6 188 -5 074 -4 754 -2 322 -1 854 -1 874 -1 132 -581 -311 -503
Resultat efter finansnetto -1 253 -5 546 3 114 28 692 22 965 43 495 973 37 111 10 589 52 019
Årets resultat 8 407 -1 246 7 814 32 592 22 965 43 495 973 37 111 10 090 51 652
Balansräkningar (tkr)
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 259 356 259 356 259 356 259 356 214 356 164 356 144 356 144 356 151 146 151 146
Omsättningstillgångar 41 404 27 649 35 973 34 423 58 762 69 070 24 860 29 361 30 349 94 331
Tillgångar 300 760 287 005 295 329 293 779 273 118 233 426 169 216 173 717 181 495 245 477
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 689 272 282 273 528 265 714 233 122 210 157 166 662 165 689 128 578 120 784
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 6 125 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 91 959
Kortfristiga skulder 20 071 14 723 21 801 28 065 39 996 23 269 2 554 1 903 2 917 32 734
Skulder och eget kapital 300 760 287 005 295 329 293 779 273 118 233 426 169 216 173 717 181 495 245 477
Löner & utdelning (tkr)
2022-06
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Löner till styrelse & VD 2 251 1 858 1 559 - 160 160 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 636 748 696 504 1 492 1 623 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 1 880 1 516 998 232 1 185 1 257 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 253 2 119 2 452 1 430 2 283 2 283 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 127 1 060 1 226 1 430 1 142 1 142 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 431 2 090 1 758 1 419 1 459 1 440 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 188 -5 074 -4 754 -2 322 -1 854 -1 874 -1 132 -581 -311 -503
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,32% -13,58% 71,47% -37,36% 0,00% - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,27% -1,76% 1,31% 10,09% 8,68% 18,72% - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -36,40% -238,74% 157,54% 2 072,10% 1 038,11% 1 914,06% - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - -
Rörelsekapital/omsättning 946,87% 610,00% 577,98% 444,62% 821,99% 2 006,18% - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,33% 94,87% 92,62% 90,45% 85,36% 90,03% 98,49% 95,38% 70,84% 49,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,29% 187,79% 165,01% 122,65% 146,92% 296,83% 973,38% 1 542,88% 1 040,42% 288,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!