Visa allt om Schakt & Transportentreprenader i Uppsala AB
Visa allt om Schakt & Transportentreprenader i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 11 943 16 548 21 052 25 446 28 857 30 405 28 492 27 258 32 979 32 886
Övrig omsättning 811 2 864 3 455 544 110 327 51 2 879 887
Rörelseresultat (EBIT) -1 719 -474 -205 -443 -1 942 1 761 445 2 044 3 276 1 760
Resultat efter finansnetto -2 052 -736 -505 -716 -2 320 1 318 102 1 300 2 154 876
Årets resultat -1 243 1 1 0 0 0 0 203 126 64
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 548 5 059 6 427 6 484 5 420 12 653 13 571 13 889 15 975 17 473
Omsättningstillgångar 3 887 6 351 9 245 9 116 7 611 4 243 5 440 5 369 4 505 7 145
Tillgångar 9 436 11 410 15 672 15 600 13 032 16 896 19 011 19 258 20 480 24 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 197 1 150 1 150 1 149 1 149 1 149 1 149 1 149 1 066 940
Obeskattade reserver 0 809 1 551 2 062 2 817 5 140 3 839 3 750 2 750 775
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 770 3 778 4 768 4 442 3 433 3 960 4 123 5 887 8 070 11 681
Kortfristiga skulder 5 467 5 672 8 204 7 948 5 633 6 647 9 900 8 472 8 593 11 222
Skulder och eget kapital 9 436 11 410 15 672 15 600 13 032 16 896 19 011 19 258 20 480 24 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 449 260 449 505 417 501 309 667 533
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 905 4 693 5 624 4 663 4 660 6 276 5 270 5 294 6 109 6 085
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 446 1 550 1 918 1 960 2 666 2 399 2 037 1 997 2 509 2 620
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0
Omsättning 12 754 19 412 24 507 25 990 28 967 30 732 28 543 27 260 33 858 33 773
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 16 17 15 15 19 18 18 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 086 1 034 1 238 1 696 1 924 1 600 1 583 1 514 1 499 1 644
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 419 459 484 479 496 469 459 465 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -788 369 975 741 -244 4 274 2 596 4 148 5 409 4 658
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -27,83% -21,39% -17,27% -11,82% -5,09% 6,71% 4,53% -17,35% 0,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,22% -4,15% -1,31% -2,81% -14,83% 10,48% 2,34% 10,68% 16,00% 7,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,39% -2,86% -0,97% -1,73% -6,70% 5,82% 1,56% 7,55% 9,94% 5,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 43,03% 50,00% 50,95% 49,28%
Rörelsekapital/omsättning -13,23% 4,10% 4,94% 4,59% 6,85% -7,91% -15,65% -11,38% -12,40% -12,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,69% 15,61% 15,06% 17,11% 24,75% 29,22% 20,93% 19,99% 14,87% 6,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,10% 111,97% 112,69% 114,70% 135,11% 63,83% 54,95% 63,37% 52,43% 63,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...