Visa allt om Dalblads Nutrition AB
Visa allt om Dalblads Nutrition AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 9 036 65 449 57 676 52 005 32 929 51 392 59 795 50 690 42 132 28 323
Övrig omsättning 4 123 - 82 22 28 5 145 45 - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 926 - 141 1 272 1 941 3 879 9 028 8 405 5 233 -876
Resultat efter finansnetto 4 927 - 161 1 311 1 997 4 207 9 086 8 420 5 265 -733
Årets resultat 3 846 - -1 448 1 305 1 200 3 077 7 081 4 614 2 338 -92
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 437 1 560 2 670 3 756 3 128 4 171 3 939 3 920 4 730 3 838
Omsättningstillgångar 96 11 020 13 307 24 493 18 064 17 878 27 238 21 808 14 406 9 726
Tillgångar 9 533 12 580 15 977 28 249 21 192 22 049 31 176 25 728 19 137 13 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 528 5 682 9 531 11 979 10 674 10 974 15 896 10 415 8 002 5 664
Obeskattade reserver 0 0 0 0 6 354 6 029 6 051 6 642 4 529 2 537
Avsättningar (tkr) 0 0 0 395 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 6 898 6 446 15 874 4 164 5 047 9 229 8 670 6 606 5 362
Skulder och eget kapital 9 533 12 580 15 977 28 249 21 192 22 049 31 176 25 728 19 137 13 564
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 *
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 983 1 333 1 808 650
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 202 5 480 6 016 4 507 6 196 5 140 3 938 2 437 2 125
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 067 2 626 2 764 1 868 2 537 2 491 2 097 1 779 1 420
Utdelning till aktieägare 9 300 0 0 1 000 0 1 500 8 000 1 600 2 200 0
Omsättning 13 159 65 449 57 758 52 027 32 957 51 397 59 940 50 735 42 132 28 323
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 4 13 14 16 19 19 16 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 16 362 4 437 3 715 2 058 2 705 3 147 3 168 4 213 3 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 817 673 661 418 482 488 486 692 561
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 926 - 894 1 904 2 558 4 797 9 916 9 290 5 999 -350
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -86,19% 13,48% 10,90% 57,93% - -14,05% 17,96% 20,31% 48,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,69% - 1,05% 4,66% 9,43% 19,11% 29,15% 32,73% 27,52% -5,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,54% - 0,29% 2,53% 6,07% 8,20% 15,20% 16,61% 12,50% -2,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,26% - 47,16% 49,62% 45,91% 47,43% 47,63% 50,23% 52,49% 41,42%
Rörelsekapital/omsättning 1,01% 6,30% 11,90% 16,57% 42,21% 24,97% 30,12% 25,92% 18,51% 15,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,95% 45,17% 59,65% 42,41% 72,47% 69,92% 65,29% 59,51% 58,85% 55,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 920,00% 159,76% 51,80% 91,17% 208,21% 175,27% 201,80% 176,09% 148,00% 136,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...