Visa allt om Skåningegård Omsorg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 32 811 29 368 26 540 25 083 24 300 22 721 21 948 20 167 16 637 13 699
Övrig omsättning 133 139 135 2 355 2 081 998 2 020 2 499 871 87
Rörelseresultat (EBIT) 783 2 637 -128 3 765 3 355 3 213 2 733 2 310 -228 1 098
Resultat efter finansnetto 782 2 636 21 269 3 762 3 399 3 328 2 868 2 400 24 1 364
Årets resultat 2 552 2 471 21 362 3 140 3 112 2 577 2 222 1 369 24 944
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 268 2 683 1 837 5 222 4 682 4 340 5 034 4 574 5 741 5 486
Omsättningstillgångar 19 053 15 490 33 047 10 703 10 653 9 638 7 790 6 461 4 059 3 187
Tillgångar 22 322 18 174 34 884 15 925 15 335 13 978 12 823 11 035 9 800 8 672
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 162 12 111 24 639 3 277 9 187 7 574 6 497 5 525 4 606 4 683
Obeskattade reserver 0 0 550 550 830 1 430 1 430 1 430 880 880
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 159 6 063 9 695 12 098 5 319 4 973 4 896 4 080 4 313 3 110
Skulder och eget kapital 22 322 18 174 34 884 15 925 15 335 13 978 12 823 11 035 9 800 8 672
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 175 689 651 1 068 1 230 - - 0 0 1 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 16 609 14 816 14 258 11 873 11 789 11 970 11 408 11 225 9 647 5 847
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 6 952 5 846 5 465 4 884 4 959 4 094 5 268 4 294 2 821 2 698
Utdelning till aktieägare 0 500 15 000 0 1 250 1 500 1 500 1 250 450 100
Omsättning 32 944 29 507 26 675 27 438 26 381 23 719 23 968 22 666 17 508 13 786
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 48 46 43 43 40 40 40 36 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 643 612 577 583 565 568 549 504 462 472
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 453 455 425 428 411 419 401 377 345
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 164 2 807 -88 3 899 3 541 3 517 3 049 2 663 133 1 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,72% 10,66% 5,81% 3,22% 6,95% 3,52% 8,83% 21,22% 21,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,51% 14,51% 60,98% 23,65% 22,17% 24,09% 22,49% 21,79% 1,20% 16,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,39% 8,98% 80,15% 15,01% 13,99% 14,82% 13,14% 11,93% 0,71% 10,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,46% 95,14% 93,44% 94,16% 94,14% 94,72% 93,56% 93,84% 94,63% 95,50%
Rörelsekapital/omsättning 33,20% 32,10% 87,99% -5,56% 21,95% 20,53% 13,19% 11,81% -1,53% 0,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,44% 66,64% 71,86% 23,27% 64,13% 62,16% 59,37% 59,62% 53,62% 61,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 233,52% 255,48% 340,87% 88,47% 200,28% 193,81% 159,11% 158,36% 94,11% 102,48%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...