Visa allt om MYBW Office Management Communication AB
Visa allt om MYBW Office Management Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 203 053 160 468 138 572 136 433 84 811 85 654 90 803 58 277 45 826 44 157
Övrig omsättning - 124 249 435 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 287 15 676 9 035 9 327 7 121 9 113 9 864 7 006 2 956 4 504
Resultat efter finansnetto 12 289 15 596 9 030 9 333 7 117 9 108 9 880 7 019 3 166 4 585
Årets resultat 8 553 22 3 512 3 119 1 169 2 251 2 933 2 988 953 1 538
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 231 549 624 214 331 128 176 239 249
Omsättningstillgångar 58 268 40 650 48 261 27 812 27 658 25 192 23 366 16 411 17 139 13 915
Tillgångar 58 368 40 881 48 811 28 436 27 872 25 523 23 494 16 586 17 378 14 163
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 294 18 741 18 719 15 207 12 088 10 919 8 668 5 735 2 748 1 795
Obeskattade reserver 3 370 3 370 3 370 1 870 500 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 704 18 770 26 721 11 359 15 283 14 604 14 825 10 851 14 631 12 369
Skulder och eget kapital 58 368 40 881 48 811 28 436 27 872 25 523 23 494 16 586 17 378 14 163
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 22 348 19 582 17 615 18 280 10 604 9 154 9 476 9 027 7 761 7 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 869 5 965 5 180 5 467 3 240 2 463 3 258 2 558 2 591 2 408
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 203 053 160 592 138 821 136 868 84 811 85 654 90 803 58 277 45 826 44 157
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 32 31 34 15 10 13 13 14 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 488 5 015 4 470 4 013 5 654 8 565 6 985 4 483 3 273 2 944
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 855 836 768 742 960 1 207 1 005 919 768 648
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 418 15 987 9 135 9 423 7 238 9 242 9 942 7 080 3 179 4 702
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,54% 15,80% 1,57% 60,87% -0,98% -5,67% 55,81% 27,17% 3,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,08% 38,36% 18,56% 32,92% 25,57% 35,73% 42,10% 42,47% 18,39% 32,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,06% 9,77% 6,54% 6,86% 8,40% 10,65% 10,89% 12,09% 6,97% 10,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,89% 34,54% 32,14% 33,77% 34,89% 33,43% 33,01% 40,65% 40,09% 41,69%
Rörelsekapital/omsättning 15,05% 13,64% 15,54% 12,06% 14,59% 12,36% 9,41% 9,54% 5,47% 3,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,27% 52,27% 43,74% 58,61% 44,69% 42,78% 36,89% 34,58% 15,81% 12,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 200,10% 201,49% 175,69% 235,15% 154,98% 167,43% 143,97% 123,94% 113,62% 105,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...