Visa allt om Volvo Technology AB
Visa allt om Volvo Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 417 819 374 409 403 762 472 361 290 785 588 320 555 045 473 015 437 336 479 351
Övrig omsättning 83 005 81 857 91 818 86 716 68 291 70 557 75 376 81 237 61 612 77 223
Rörelseresultat (EBIT) -36 162 -42 536 -50 991 43 232 -141 099 30 375 20 043 29 409 34 897 17 759
Resultat efter finansnetto -36 689 -43 061 -52 309 45 443 -139 290 49 911 21 928 28 391 34 573 22 948
Årets resultat -1 468 -1 264 -860 -601 6 287 45 833 13 927 19 991 24 627 16 963
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 124 33 653 34 652 37 718 36 267 39 492 44 233 44 643 48 361 59 534
Omsättningstillgångar 534 200 539 890 635 797 579 910 397 642 491 110 388 258 415 150 338 188 332 939
Tillgångar 549 324 573 543 670 449 617 628 433 909 530 602 432 491 459 793 386 549 392 473
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 648 56 766 58 054 58 914 59 515 53 228 7 395 12 935 13 579 16 221
Obeskattade reserver 6 559 5 097 5 416 6 077 6 516 8 482 9 874 7 881 7 086 6 314
Avsättningar (tkr) 10 093 9 149 17 541 22 920 29 122 34 124 29 683 43 104 34 095 31 345
Långfristiga skulder 5 294 3 956 2 895 280 176 821 784 0 0 0
Kortfristiga skulder 460 730 498 575 586 543 529 437 338 580 433 947 384 755 395 873 331 788 338 593
Skulder och eget kapital 549 324 573 543 670 449 617 628 433 909 530 602 432 491 459 793 386 549 392 473
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 087 1 896 1 982 1 713 1 300 2 136 2 812 1 958 1 423 2 646
Varav tantiem till styrelse & VD 1 752 565 681 352 152 893 1 271 574 235 1 272
Löner till övriga anställda 157 141 157 701 178 240 182 416 174 033 201 801 202 271 183 778 184 411 173 852
Varav resultatlön till övriga anställda - - 3 048 - 0 468 1 281 2 746 1 498 334
Sociala kostnader 48 879 63 654 79 454 77 321 73 732 64 567 65 421 90 533 81 586 102 339
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 500 824 456 266 495 580 559 077 359 076 658 877 630 421 554 252 498 948 556 574
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 241 270 299 321 326 375 435 414 405 402
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 734 1 387 1 350 1 472 892 1 569 1 276 1 143 1 080 1 192
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 868 827 868 814 764 716 622 667 660 694
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 099 -40 024 -47 214 47 677 -136 024 36 959 27 147 38 305 41 634 32 781
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,59% -7,27% -14,52% 62,44% -50,57% 6,00% 17,34% 8,16% -8,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,58% -7,42% -7,60% 7,68% -31,82% 10,26% 5,43% 6,59% 9,29% 6,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,65% -11,36% -12,63% 10,04% -47,48% 9,26% 4,23% 6,41% 8,21% 5,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -0,80% -2,09% 0,74% -0,80% -0,16% 0,79% 4,79% 0,85% 4,80% 5,73%
Rörelsekapital/omsättning 17,58% 11,03% 12,20% 10,69% 20,31% 9,72% 0,63% 4,08% 1,46% -1,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,06% 10,59% 9,29% 10,31% 14,89% 11,21% 3,39% 4,08% 4,86% 5,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,95% 108,29% 108,40% 109,53% 117,44% 113,17% 100,91% 104,87% 101,93% 98,33%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...