Visa allt om Svenska Entreprenad & Förvaltningsaktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 725 752 893 424 682 623 560 102 315 587 336 638 232 288 175 228 157 576 207 607
Övrig omsättning 2 566 1 540 1 630 702 242 196 250 590 373 342
Rörelseresultat (EBIT) 8 769 -52 732 13 295 16 503 1 983 10 661 6 773 6 574 4 665 616
Resultat efter finansnetto 8 850 -52 753 13 285 16 494 2 075 10 680 6 844 6 587 4 738 525
Årets resultat 6 936 -16 613 7 613 9 375 2 968 5 405 3 900 3 636 307 353
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 439 4 416 216 325 156 1 010 443 145 123 88
Omsättningstillgångar 131 082 217 913 233 996 140 806 96 984 75 889 52 581 36 378 32 227 37 828
Tillgångar 133 521 222 329 234 212 141 132 97 140 76 899 53 024 36 523 32 349 37 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 345 24 408 29 022 21 409 12 033 19 066 13 661 9 761 6 125 5 817
Obeskattade reserver 0 0 13 070 9 770 5 670 7 370 3 870 2 070 200 0
Avsättningar (tkr) 3 500 1 000 700 700 700 700 225 965 1 142 462
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 98 676 196 921 191 420 109 253 78 736 49 763 35 269 22 727 23 883 30 636
Skulder och eget kapital 133 521 222 329 234 212 141 132 97 140 76 899 53 024 36 523 32 349 37 916
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 642 544 457 1 056 1 860 995 1 041 1 056 1 044 986
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 56 860 67 990 54 409 47 930 35 672 32 511 22 279 20 609 18 670 21 959
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 24 986 28 956 23 358 19 067 13 524 11 604 8 436 7 519 6 890 7 738
Utdelning till aktieägare 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 728 318 894 964 684 253 560 804 315 829 336 834 232 538 175 818 157 949 207 949
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 97 143 124 111 87 81 65 57 56 71
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 482 6 248 5 505 5 046 3 627 4 156 3 574 3 074 2 814 2 924
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 880 710 668 660 632 593 506 538 496 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 833 -52 658 13 404 16 618 2 056 10 739 6 848 6 614 4 699 661
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,77% 30,88% 21,87% 77,48% -6,25% 44,92% 32,56% 11,20% -24,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,67% -23,72% 5,68% 11,70% 2,16% 13,95% 12,97% 18,20% 14,92% 1,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,23% -5,90% 1,95% 2,95% 0,66% 3,19% 2,96% 3,79% 3,06% 0,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,78% 5,53% 19,70% 20,20% 20,81% 24,22% 19,22% 20,31% 27,95% 18,61%
Rörelsekapital/omsättning 4,47% 2,35% 6,24% 5,63% 5,78% 7,76% 7,45% 7,79% 5,30% 3,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,48% 10,98% 16,74% 20,57% 16,94% 32,27% 31,46% 31,15% 19,39% 15,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,84% 110,66% 122,24% 128,88% 123,18% 152,50% 149,09% 160,07% 134,94% 123,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!