Visa allt om Bo Lundvall & Son i Södertälje AB
Visa allt om Bo Lundvall & Son i Södertälje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 3 712 2 855 1 990 2 370 2 019 2 118 3 049 3 911 3 452 4 718
Övrig omsättning - 180 50 50 - 20 10 - 166 355
Rörelseresultat (EBIT) 216 266 -132 244 94 44 -273 121 -170 -183
Resultat efter finansnetto 215 264 -134 239 93 45 -271 157 -178 -166
Årets resultat 165 146 -49 178 69 3 -274 145 -169 2
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 159 232 82 117 58 51 78 67 60
Omsättningstillgångar 4 873 4 889 2 504 3 359 1 965 1 632 1 572 4 555 1 513 1 889
Tillgångar 5 041 5 048 2 736 3 442 2 082 1 690 1 623 4 633 1 581 1 949
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 581 616 470 519 340 271 268 642 597 903
Obeskattade reserver 93 95 0 94 36 13 0 0 0 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 367 4 337 2 266 2 828 1 705 1 405 1 355 3 991 983 1 037
Skulder och eget kapital 5 041 5 048 2 736 3 442 2 082 1 690 1 623 4 633 1 581 1 949
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - 111 88 270 336 718 996
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 354 287 357 80 345 862 980 577 825
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 185 88 102 105 160 332 404 441 677
Utdelning till aktieägare 200 200 0 0 0 0 0 0 136 0
Omsättning 3 712 3 035 2 040 2 420 2 019 2 138 3 059 3 911 3 618 5 073
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 2 2 2 3 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 928 952 995 1 185 1 010 706 610 782 863 1 180
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 249 160 235 299 219 227 301 361 425 634
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 287 334 -67 278 130 75 -246 150 -142 -67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,02% 43,47% -16,03% 17,38% -4,67% -30,53% -22,04% 13,30% -26,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,28% 5,27% -4,82% 7,09% 4,66% 2,78% -16,70% 3,41% -10,56% -7,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,82% 9,32% -6,63% 10,30% 4,80% 2,22% -8,89% 4,04% -4,84% -3,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,63% 19,33% 11,96% 22,41% 12,88% 10,72% 7,12% 14,42% 15,35% 18,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,96% 13,67% 17,18% 17,21% 17,60% 16,60% 16,51% 13,86% 37,76% 46,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,59% 112,73% 110,50% 118,78% 115,25% 116,16% 116,01% 114,13% 153,92% 182,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...