Visa allt om Barrolin AB
Visa allt om Barrolin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 428 1 077 1 029 745 1 196 968 949 918 611 571
Övrig omsättning - - - - - 2 - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 259 139 51 67 60 103 -63 151 54 41
Resultat efter finansnetto 259 140 52 68 61 105 -63 155 60 44
Årets resultat 202 108 39 68 61 105 -63 155 60 44
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 0 0 0 10 20 30 41 3
Omsättningstillgångar 1 412 1 181 1 160 978 960 986 775 839 659 601
Tillgångar 1 462 1 181 1 160 978 960 996 794 869 700 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 803 601 493 453 385 325 219 281 126 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 402 462 472 472 472 472 472 475 475 479
Kortfristiga skulder 257 118 195 53 103 200 103 112 99 59
Skulder och eget kapital 1 462 1 181 1 160 978 960 996 794 869 700 604
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - - 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 428 1 077 1 029 745 1 196 970 949 934 611 571
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - - - 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 259 139 51 67 70 113 -53 162 65 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,59% 4,66% 38,12% -37,71% 23,55% 2,00% 3,38% 50,25% 7,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,72% 11,77% 4,48% 6,95% 6,35% 10,44% -7,93% 17,95% 8,57% 7,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,14% 12,91% 5,05% 9,13% 5,10% 10,74% -6,64% 16,99% 9,82% 7,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,74% 24,79% 18,27% 16,64% 26,25% 20,76% 15,91% 24,07% 17,84% 10,86%
Rörelsekapital/omsättning 80,88% 98,70% 93,78% 124,16% 71,66% 81,20% 70,81% 79,19% 91,65% 94,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,92% 50,89% 42,50% 46,32% 40,10% 32,63% 27,58% 32,34% 18,00% 10,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,26% 421,19% 259,49% 620,75% 400,97% 227,50% 314,56% 317,86% 234,34% 520,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...