Visa allt om Axfood Aktiebolag
Visa allt om Axfood Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 45 968 000 43 355 000 41 247 000 38 484 000 37 522 000 36 306 000 34 795 000 34 260 000 32 378 000 31 663 000
Övrig omsättning 483 000 432 000 372 000 371 000 330 000 304 000 253 000 254 000 217 000 198 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 886 000 1 902 000 1 760 000 1 447 000 1 302 000 1 192 000 1 250 000 1 209 000 1 128 000 1 077 000
Resultat efter finansnetto 1 881 000 1 894 000 1 749 000 1 430 000 1 278 000 1 154 000 1 214 000 1 172 000 1 082 000 1 011 000
Årets resultat 1 467 000 1 473 000 1 361 000 1 104 000 993 000 895 000 891 000 862 000 793 000 737 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 635 000 4 476 000 4 613 000 4 564 000 4 657 000 4 523 000 4 341 000 3 963 000 3 687 000 3 641 000
Omsättningstillgångar 5 834 000 6 063 000 5 924 000 5 128 000 4 272 000 4 275 000 3 937 000 3 701 000 3 486 000 3 709 000
Tillgångar 11 469 000 10 539 000 10 537 000 9 692 000 8 929 000 8 798 000 8 278 000 7 664 000 7 173 000 7 350 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 266 000 4 117 000 4 530 000 4 029 000 3 768 000 3 474 000 3 237 000 2 972 000 2 635 000 2 259 000
Minoritetsintressen 212 000 1 000 1 000 36 000 34 000 28 000 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 418 000 418 000 428 000 918 000 795 000 353 000 364 000 576 000 357 000 353 000
Långfristiga skulder 874 000 742 000 635 000 73 000 79 000 375 000 353 000 41 000 393 000 567 000
Kortfristiga skulder 5 699 000 5 261 000 4 943 000 4 636 000 4 253 000 4 568 000 4 324 000 4 075 000 3 788 000 4 171 000
Skulder och eget kapital 11 469 000 10 539 000 10 537 000 9 692 000 8 929 000 8 798 000 8 278 000 7 664 000 7 173 000 7 350 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 98 000 97 000 89 000 95 117 94 000 96 000 88 000 88 000 84 000 82 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 16 062 - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 861 000 3 500 000 3 328 000 3 110 883 2 980 000 2 803 000 2 634 000 2 542 000 2 448 000 2 348 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 577 000 1 395 000 1 256 000 1 126 534 1 099 000 998 000 979 000 937 000 914 000 896 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 46 451 000 43 787 000 41 619 000 38 855 000 37 852 000 36 610 000 35 048 000 34 514 000 32 595 000 31 861 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 903 9 211 8 803 8 481 8 582 7 254 7 062 6 895 6 816 6 847
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 642 4 707 4 686 4 538 4 372 5 005 4 927 4 969 4 750 4 624
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 559 542 531 511 486 537 524 517 506 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 053 000 2 050 000 1 902 000 2 140 000 1 970 000 1 829 000 1 838 000 1 764 000 1 663 000 1 603 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,03% 5,11% 7,18% 2,56% 3,35% 4,34% 1,56% 5,81% 2,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,51% 18,09% 16,76% 15,00% 14,65% 13,63% 15,17% 15,80% 15,80% 14,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,12% 4,40% 4,28% 3,78% 3,49% 3,30% 3,61% 3,53% 3,50% 3,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,49% 14,31% 14,29% 13,82% 13,67% 13,47% 14,13% 13,64% 13,79% 13,42%
Rörelsekapital/omsättning 0,29% 1,85% 2,38% 1,28% 0,05% -0,81% -1,11% -1,09% -0,93% -1,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,20% 39,06% 42,99% 41,57% 42,20% 39,49% 39,10% 38,78% 36,73% 30,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,66% 73,60% 78,68% 65,31% 55,63% 51,29% 46,74% 46,11% 44,77% 46,51%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 241 000 228 000 205 000 177 000 164 000 184 000 178 000 181 000 165 000 165 000
Rörelseresultat (EBIT) -122 000 -89 000 -87 000 -143 000 -106 000 -100 000 -74 000 -47 000 -26 000 -40 000
Resultat efter finansnetto -119 000 -86 000 -84 000 -128 000 -103 000 -103 000 1 103 000 -53 000 -46 000 -85 000
Årets resultat 1 259 000 1 101 000 992 000 826 000 706 000 638 000 612 000 -36 000 -34 000 -60 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 366 000 3 218 000 3 177 000 3 185 000 3 650 000 3 590 000 3 469 000 3 486 000 3 490 000 3 497 000
Omsättningstillgångar 3 893 000 4 019 000 4 185 000 3 181 000 2 338 000 2 226 000 2 170 000 2 110 000 1 817 000 1 852 000
Tillgångar 7 259 000 7 237 000 7 362 000 6 366 000 5 988 000 5 816 000 5 639 000 5 596 000 5 307 000 5 349 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 082 000 3 106 000 3 894 000 3 794 000 3 755 000 3 679 000 3 646 000 3 664 000 3 346 000 2 965 000
Obeskattade reserver 2 400 000 2 127 000 1 653 000 1 226 000 867 000 563 000 275 000 1 000 5 000 6 000
Avsättningar (tkr) 28 000 22 000 20 000 22 000 25 000 28 000 31 000 32 000 30 000 29 000
Långfristiga skulder 2 000 1 000 1 000 1 000 2 000 3 000 4 000 7 000 157 000 307 000
Kortfristiga skulder 1 747 000 1 981 000 1 794 000 1 323 000 1 339 000 1 543 000 1 683 000 1 892 000 1 769 000 2 042 000
Skulder och eget kapital 7 259 000 7 237 000 7 362 000 6 366 000 5 988 000 5 816 000 5 639 000 5 596 000 5 307 000 5 349 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 45 000 46 000 45 000 28 505 38 000 38 000 33 000 32 000 31 000 29 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 11 302 - - - - - -
Löner till övriga anställda 96 000 76 000 74 000 41 495 46 000 47 000 47 000 45 000 42 000 37 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 68 000 55 000 52 000 45 934 34 000 34 000 31 000 31 000 29 000 26 000
Utdelning till aktieägare 1 467 737 1 259 224 1 888 836 892 000 787 015 629 612 629 612 629 612 524 677 419 741
Omsättning 242 000 228 000 205 000 177 000 164 000 184 000 178 000 181 000 165 000 165 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 164 150 141 103 104 98 101 93 87 87
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 274 1 180 1 213 1 126 1 135 1 214 1 099 1 161 1 172 1 057
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -112 000 -79 000 -77 000 -133 000 -96 000 -99 000 -72 000 -41 000 -18 000 -31 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,61% - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11 700,00% - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 214 600,00% - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,25% 65,84% 70,41% 74,62% 74,00% 70,39% 68,25% 65,49% 63,12% 55,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,84% 202,88% 233,28% 240,44% 174,61% 144,26% 128,94% 111,52% 102,71% 90,70%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...