Visa allt om Tapetserarverkstan Åsa Frode AB
Visa allt om Tapetserarverkstan Åsa Frode AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 433 476 491 825 391 411 427 567 520 480
Övrig omsättning 3 26 49 35 - - 1 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -39 53 135 -4 27 -56 -17 21 23
Resultat efter finansnetto -42 -39 54 136 -3 27 -54 -15 25 25
Årets resultat -32 -16 33 94 -3 27 -54 -14 25 25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 75 11 7 10 7 11 16 19 24
Omsättningstillgångar 134 214 340 369 124 140 99 182 210 185
Tillgångar 234 289 351 376 135 147 109 199 230 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 219 234 201 107 110 83 137 181 156
Obeskattade reserver 0 10 33 23 0 0 0 0 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 61 83 152 28 37 26 62 47 52
Skulder och eget kapital 234 289 351 376 135 147 109 199 230 209
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 120 0 - - 0 0 113 120 100 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 130 100 139 90 60 0 0 0 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 100 86 137 60 54 83 72 58 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Omsättning 436 502 540 860 391 411 428 568 520 480
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 433 476 491 825 391 411 427 567 520 480
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 222 244 204 308 159 129 212 200 165 121
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -42 -38 55 138 -3 31 -50 -10 31 36
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,03% -3,05% -40,48% 111,00% -4,87% -3,75% -24,69% 9,04% 8,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,95% -13,49% 15,38% 36,17% -2,22% 18,37% -50,46% -7,54% 10,87% 11,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,70% -8,19% 11,00% 16,48% -0,77% 6,57% -12,88% -2,65% 4,81% 5,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,36% 69,54% 71,49% 65,82% 72,63% 74,94% 66,98% 62,43% 65,38% 65,21%
Rörelsekapital/omsättning 20,09% 32,14% 52,34% 26,30% 24,55% 25,06% 17,10% 21,16% 31,35% 27,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,49% 78,48% 74,00% 57,97% 79,26% 74,83% 76,15% 68,84% 79,01% 74,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 163,83% 262,30% 332,53% 203,29% 253,57% 245,95% 188,46% 193,55% 329,79% 246,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...