Visa allt om PwC Strategy& (Sweden) AB
Visa allt om PwC Strategy& (Sweden) AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-03 2007-03 2006-03
Nettoomsättning 0 544 53 293 96 910 279 902 342 258
Övrig omsättning 20 43 528 4 630 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -232 44 053 -27 660 -5 196 -19 051 -20 838
Resultat efter finansnetto -591 44 361 -24 451 -4 389 -16 226 -21 187
Årets resultat -742 44 075 -24 575 -4 389 -17 385 -27 249
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-03 2007-03 2006-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 93 1 172 5 445 2 772
Omsättningstillgångar 40 011 62 460 22 146 74 521 150 574 188 894
Tillgångar 40 011 62 460 22 239 75 693 156 019 191 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 965 38 511 -5 721 17 222 36 448 54 307
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 3 074 1 342
Långfristiga skulder 0 0 2 548 2 024 0 0
Kortfristiga skulder 2 046 23 949 25 412 56 447 116 497 136 017
Skulder och eget kapital 40 011 62 460 22 239 75 693 156 019 191 666
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-03
2007-03
2006-03
Löner till styrelse & VD - 0 - - 19 152 20 691
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 36 343 30 070 79 598 93 077
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 0 11 799 13 036 41 614 55 556
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 44 072 57 923 96 910 279 902 342 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 28 25 89 91
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 903 3 876 3 145 3 761
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 1 772 1 726 1 601 1 859
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -232 44 053 -26 913 -4 544 -17 678 -18 941
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -98,98% -45,01% - -18,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 71,06% -86,81% -4,97% -9,57% -9,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 8 159,19% -36,22% -3,88% -5,33% -5,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 64,92% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 7 079,23% -6,13% 18,65% 12,17% 15,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,89% 61,66% -25,73% 22,75% 23,36% 28,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 955,57% 260,80% 84,20% 129,91% 118,24% 119,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Nettoomsättning 0 0 31 918 44 624 83 452 78 808 83 984 116 047 109 326 141 653
Övrig omsättning 20 43 528 - - 8 994 11 385 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 20 43 508 -12 817 -10 702 1 033 -1 235 -10 344 -4 669 -23 182 -753
Resultat efter finansnetto -130 43 508 -26 950 -3 997 1 612 -12 109 -36 742 -2 101 -49 716 -1 464
Årets resultat -130 43 508 -26 950 -3 997 1 612 -12 109 -36 742 -2 101 -49 716 -1 464
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 225 7 225 7 318 9 647 7 705 6 449 9 040 9 478 12 719 16 674
Omsättningstillgångar 31 840 53 567 12 185 29 443 47 263 44 870 19 939 29 851 34 812 49 239
Tillgångar 39 065 60 792 19 503 39 090 54 968 51 319 28 979 39 329 47 531 65 913
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 668 37 798 -5 710 16 923 20 920 10 558 3 835 7 274 1 375 25 126
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 535 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 548 2 024 1 664 0 1 477 1 522 1 168 1 483
Kortfristiga skulder 1 397 22 994 22 665 20 143 32 384 39 226 23 667 30 533 44 988 39 304
Skulder och eget kapital 39 065 60 792 19 503 39 090 54 968 51 319 28 979 39 329 47 531 65 913
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 - 6 402 5 094 3 959 7 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 13 319 14 766 23 203 28 820 20 135 21 612 27 758 29 471
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 5 570 9 457 12 882 16 302 13 970 14 258 15 725 19 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 43 528 31 918 44 624 92 446 90 193 83 984 116 047 109 326 141 653
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 10 12 18 22 25 29 37 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 3 192 3 719 4 636 3 582 3 359 4 002 2 955 3 014
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 805 2 022 2 007 2 086 1 649 1 493 1 613 1 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 43 508 7 009 -10 136 1 922 -269 -9 244 -4 214 -22 652 -233
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -28,47% -46,53% 5,89% -6,16% -27,63% 6,15% -22,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -128,15% -8,74% 3,37% -22,83% -27,59% -3,18% -90,63% -2,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -78,30% -7,66% 2,22% -14,87% -9,52% -1,08% -39,40% -0,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 59,10% 55,36% 47,33% 100,00% 55,04%
Rörelsekapital/omsättning - - -32,83% 20,84% 17,83% 7,16% -4,44% -0,59% -9,31% 7,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,42% 62,18% -29,28% 43,29% 38,06% 20,57% 13,23% 18,50% 2,89% 38,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 279,17% 232,96% 50,45% 142,87% 137,60% 112,95% 76,87% 92,25% 72,98% 108,75%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...