Visa allt om PwC Strategy& (Sweden) AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-03
Nettoomsättning -81 0 0 544 53 293 96 910
Övrig omsättning - - 20 43 528 4 630 -
Rörelseresultat (EBIT) -81 -180 -232 44 053 -27 660 -5 196
Resultat efter finansnetto 1 211 1 973 -591 44 361 -24 451 -4 389
Årets resultat 1 211 2 027 -742 44 075 -24 575 -4 389
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 93 1 172
Omsättningstillgångar 44 792 40 645 40 011 62 460 22 146 74 521
Tillgångar 44 792 40 645 40 011 62 460 22 239 75 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 41 829 40 539 37 965 38 511 -5 721 17 222
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 548 2 024
Kortfristiga skulder 2 963 106 2 046 23 949 25 412 56 447
Skulder och eget kapital 44 792 40 645 40 011 62 460 22 239 75 693
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-03
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 36 343 30 070
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 11 799 13 036
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning -81 0 20 44 072 57 923 96 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 0 28 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 903 3 876
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 772 1 726
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -81 -180 -232 44 053 -26 913 -4 544
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -98,98% -45,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,70% - - 71,06% -86,81% -4,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 495,06% - - 8 159,19% -36,22% -3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -51 640,74% - - 7 079,23% -6,13% 18,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,38% 99,74% 94,89% 61,66% -25,73% 22,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 511,71% 38 344,34% 1 955,57% 260,80% 84,20% 129,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03
Nettoomsättning 0 1 0 0 31 918 44 624 83 452 78 808 83 984 116 047
Övrig omsättning - - 20 43 528 - - 8 994 11 385 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 1 20 43 508 -12 817 -10 702 1 033 -1 235 -10 344 -4 669
Resultat efter finansnetto 1 120 3 258 -130 43 508 -26 950 -3 997 1 612 -12 109 -36 742 -2 101
Årets resultat 1 120 3 258 -130 43 508 -26 950 -3 997 1 612 -12 109 -36 742 -2 101
Balansräkningar (tkr)
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 225 7 225 7 225 7 225 7 318 9 647 7 705 6 449 9 040 9 478
Omsättningstillgångar 34 820 33 701 31 840 53 567 12 185 29 443 47 263 44 870 19 939 29 851
Tillgångar 42 045 40 926 39 065 60 792 19 503 39 090 54 968 51 319 28 979 39 329
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 045 40 926 37 668 37 798 -5 710 16 923 20 920 10 558 3 835 7 274
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 535 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 2 548 2 024 1 664 0 1 477 1 522
Kortfristiga skulder 0 0 1 397 22 994 22 665 20 143 32 384 39 226 23 667 30 533
Skulder och eget kapital 42 045 40 926 39 065 60 792 19 503 39 090 54 968 51 319 28 979 39 329
Löner & utdelning (tkr)
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - 0 - 6 402 5 094
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 13 319 14 766 23 203 28 820 20 135 21 612
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 5 570 9 457 12 882 16 302 13 970 14 258
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 1 20 43 528 31 918 44 624 92 446 90 193 83 984 116 047
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 10 12 18 22 25 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 3 192 3 719 4 636 3 582 3 359 4 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 805 2 022 2 007 2 086 1 649 1 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 1 20 43 508 7 009 -10 136 1 922 -269 -9 244 -4 214
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% - - -100,00% -28,47% -46,53% 5,89% -6,16% -27,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 7,96% - - -128,15% -8,74% 3,37% -22,83% -27,59% -3,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 325 800,00% - - -78,30% -7,66% 2,22% -14,87% -9,52% -1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% - - 100,00% 100,00% 100,00% 59,10% 55,36% 47,33%
Rörelsekapital/omsättning - 3 370 100,00% - - -32,83% 20,84% 17,83% 7,16% -4,44% -0,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 100,00% 96,42% 62,18% -29,28% 43,29% 38,06% 20,57% 13,23% 18,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 2 279,17% 232,96% 50,45% 142,87% 137,60% 112,95% 76,87% 92,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...