Visa allt om Manex AB
Visa allt om Manex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 235 9 443 7 620 6 753 6 723 7 608 7 184 9 818 7 177 6 356
Övrig omsättning 168 194 58 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 485 972 917 447 241 579 483 352 205 237
Resultat efter finansnetto 1 497 975 924 446 235 575 555 331 214 220
Årets resultat 971 603 536 272 125 323 325 196 150 115
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 270 74 14 21 0 5 5 5 22 34
Omsättningstillgångar 4 419 3 793 2 813 2 080 2 476 2 176 2 004 3 096 1 443 1 336
Tillgångar 4 689 3 867 2 827 2 100 2 476 2 181 2 009 3 101 1 465 1 370
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 538 1 867 1 429 1 043 921 996 872 617 422 371
Obeskattade reserver 1 216 966 766 532 460 400 256 160 110 110
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 75 175
Kortfristiga skulder 935 1 034 632 525 1 095 785 881 2 323 858 713
Skulder och eget kapital 4 689 3 867 2 827 2 100 2 476 2 181 2 009 3 101 1 465 1 370
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 339 339 344 324 319
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 652 830 732 706 658 332 336 319 92 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 302 438 362 341 317 311 297 298 193 242
Utdelning till aktieägare 400 300 165 150 150 200 200 70 0 100
Omsättning 10 403 9 637 7 678 6 753 6 723 7 608 7 184 9 818 7 177 6 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 - - 2 2 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 118 - - 3 377 3 362 2 536 2 395 3 273 2 392 3 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 - - 381 508 352 341 335 212 303
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 555 1 004 923 1 532 241 579 500 374 217 252
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,39% 23,92% 12,84% 0,45% -11,63% 5,90% -26,83% 36,80% 12,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,97% 25,27% 32,72% 21,43% 9,73% 26,55% 28,07% 11,83% 15,97% 17,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,65% 10,35% 12,14% 6,66% 3,58% 7,61% 7,85% 3,74% 3,26% 3,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,45% 24,02% 35,28% 56,82% 28,29% 29,82% 31,81% 21,69% 21,39% 25,25%
Rörelsekapital/omsättning 34,04% 29,22% 28,62% 23,03% 20,54% 18,28% 15,63% 7,87% 8,15% 9,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,35% 67,77% 71,68% 68,34% 50,89% 59,18% 52,80% 23,61% 34,21% 32,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 339,47% 254,74% 319,78% 239,05% 138,26% 158,60% 121,34% 103,44% 94,41% 104,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...