Visa allt om Sandrew Metronome Distribution Sverige AB
Visa allt om Sandrew Metronome Distribution Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 638 1 184 1 434 2 107 10 431 24 020 72 949 115 743 137 102 111 450
Övrig omsättning 35 115 400 764 121 344 199 353 758 2 716
Rörelseresultat (EBIT) -169 107 244 1 304 1 033 -12 789 -8 713 -10 929 -7 792 4 139
Resultat efter finansnetto -42 11 252 1 286 843 -13 215 -11 856 -12 120 -9 354 2 382
Årets resultat -33 8 1 1 004 3 642 -9 740 -8 700 -8 116 -9 354 2 382
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 0 0 5 5 278 5 278 48 892 71 276 79 133
Omsättningstillgångar 3 185 2 881 2 890 2 764 17 785 63 909 70 988 121 615 68 831 75 872
Tillgångar 3 194 2 881 2 890 2 769 17 790 64 187 76 266 170 507 140 107 155 005
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 921 1 954 1 946 1 944 14 518 10 534 10 534 10 389 2 285 10 639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 3 340 8 617 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4
Kortfristiga skulder 1 273 927 944 825 3 272 50 309 57 111 160 114 137 818 144 362
Skulder och eget kapital 3 194 2 881 2 890 2 769 17 790 64 187 76 266 170 507 140 107 155 005
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 - 1 768 1 152 1 111 1 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 2 324 5 847 15 387 11 321 11 776 13 989
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 47 1 106 3 221 8 761 6 021 5 811 5 960
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 10 642 0 0 0 0 0
Omsättning 673 1 299 1 834 2 871 10 552 24 364 73 148 116 096 137 860 114 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 0 3 9 19 26 30 40
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 3 477 2 669 3 839 4 452 4 570 2 786
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 217 1 067 1 362 710 618 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -169 107 244 1 304 1 067 -8 634 -5 500 13 665 4 185 11 091
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -46,11% -17,43% -31,94% -79,80% -56,57% -67,07% -36,97% -15,58% 23,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,82% 7,39% 9,13% 47,67% 7,07% -19,13% -7,10% -4,25% -3,12% 4,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,12% 17,99% 18,41% 62,65% 12,06% -51,13% -7,42% -6,27% -3,19% 6,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 36,43% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 299,69% 165,03% 135,70% 92,03% 139,13% 56,62% 19,02% -33,26% -50,32% -61,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,14% 67,82% 67,34% 70,21% 81,61% 16,41% 13,81% 6,09% 1,63% 6,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 250,20% 310,79% 306,14% 335,03% 530,62% 124,47% 120,68% 74,16% 47,54% 50,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...