Visa allt om Signalen Bildemontering AB
Visa allt om Signalen Bildemontering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 10 171 6 266 9 978 9 524 8 829 6 498 10 295 8 914 7 669 9 617
Övrig omsättning 65 117 162 169 223 12 1 1 6 2
Rörelseresultat (EBIT) 782 611 2 539 1 771 1 592 817 2 490 847 -112 1 782
Resultat efter finansnetto 785 612 2 524 1 729 1 475 985 2 394 830 -241 1 749
Årets resultat 803 354 1 476 1 008 814 548 1 730 656 -241 1 259
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 779 2 815 2 403 2 607 2 730 2 528 3 385 3 829 4 219 4 555
Omsättningstillgångar 5 093 5 022 4 426 2 326 1 720 2 018 2 634 3 410 2 930 3 167
Tillgångar 7 872 7 837 6 830 4 932 4 450 4 546 6 019 7 239 7 149 7 722
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 140 4 337 3 983 2 506 1 499 685 1 487 2 162 1 947 3 188
Obeskattade reserver 1 588 1 834 1 679 1 049 615 246 3 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 359 1 312 786 3 255 3 615 3 999 0
Kortfristiga skulder 1 144 1 665 1 167 1 018 1 024 2 829 1 274 1 446 1 203 4 534
Skulder och eget kapital 7 872 7 837 6 830 4 932 4 450 4 546 6 019 7 239 7 149 7 722
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 474 728 730 646
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 446 1 906 2 103 2 066 1 342 1 454 1 445 1 322 1 327
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 526 646 621 572 394 687 806 883 812
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 350 0 0 1 000
Omsättning 10 236 6 383 10 140 9 693 9 052 6 510 10 296 8 915 7 675 9 619
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 8 8 8 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 453 895 1 247 1 191 1 104 928 1 471 1 273 1 096 1 374
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 403 284 321 342 335 245 374 427 421 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 052 759 2 742 2 002 1 852 971 2 721 1 078 119 1 977
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 62,32% - 4,77% 7,87% 35,87% -36,88% 15,49% 16,23% -20,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,02% 7,81% 37,20% 35,93% 35,82% 21,87% 44,28% 12,13% -1,16% 23,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,76% 9,77% 25,47% 18,61% 18,05% 15,30% 25,89% 9,85% -1,08% 19,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,36% 62,75% 71,10% 73,76% 77,08% 70,93% 75,64% 70,13% 63,67% 66,82%
Rörelsekapital/omsättning 38,83% 53,57% 32,66% 13,73% 7,88% -12,48% 13,21% 22,03% 22,52% -14,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,03% 73,59% 77,49% 67,40% 43,87% 19,06% 24,74% 30,04% 27,23% 41,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 266,00% 196,76% 235,48% 103,54% 82,81% 61,54% 188,54% 218,26% 223,61% 64,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...