Visa allt om IDG Sales & Marketing Aktiebolag
Visa allt om IDG Sales & Marketing Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Nettoomsättning 27 241 39 654 45 565 47 178 55 996 51 564 49 038 33 468 53 981 59 694
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 561 -769 -284 -8 333 -4 145 -5 979 -2 725 -25 027 -11 390 -3 481
Resultat efter finansnetto -5 560 -771 -282 -8 309 -4 119 -5 980 -2 729 -25 028 -11 415 -3 495
Årets resultat -186 -317 -324 -6 256 -3 145 -4 534 -2 134 -18 117 -8 444 -2 698
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-09 2010-09 2009-09 2008-09 2007-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 766 5 750 5 383 5 907 7 308 8 194 11 751 16 782 16 009 11 910
Tillgångar 6 766 5 750 5 383 5 907 7 308 8 194 11 751 16 782 16 009 11 910
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 120 120 120 120 120 120 121 520 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 646 5 630 5 263 5 787 7 188 8 074 11 631 16 662 15 489 11 790
Skulder och eget kapital 6 766 5 750 5 383 5 907 7 308 8 194 11 751 16 782 16 009 11 910
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-09
2010-09
2009-09
2008-09
2007-09
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 474 22 092 24 304 29 172 33 188 31 304 26 835 30 345 34 605 32 604
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 668 10 036 11 021 12 597 13 572 13 432 12 971 14 601 15 906 14 818
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 27 241 39 654 45 565 47 178 55 996 51 564 49 038 33 468 53 981 59 694
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 38 49 55 66 65 56 64 73 76
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 090 1 044 930 858 848 793 876 523 739 785
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 051 866 738 772 722 700 717 708 703 639
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -5 561 -769 -284 -8 333 -4 145 -5 979 -2 725 -25 027 -11 390 -3 481
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,30% -12,97% -3,42% -15,75% 8,60% 5,15% 46,52% -38,00% -9,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -82,16% -13,32% -5,22% -140,66% -56,36% -72,94% -23,18% -149,13% -71,15% -29,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -20,41% -1,93% -0,62% -17,61% -7,36% -11,59% -5,55% -74,78% -21,10% -5,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,44% 0,30% 0,26% 0,25% 0,21% 0,23% 0,24% 0,36% 0,96% 0,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,77% 2,09% 2,23% 2,03% 1,64% 1,46% 1,02% 0,72% 3,25% 1,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,81% 102,13% 102,28% 102,07% 101,67% 101,49% 101,03% 100,72% 103,36% 101,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...