Visa allt om Axelsson Marin i Strömstad Aktiebolag
Visa allt om Axelsson Marin i Strömstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 168 21 447 21 422 21 402 20 096 21 956 26 552 29 386 36 040 30 841
Övrig omsättning 84 334 31 55 44 38 34 354 94 56
Rörelseresultat (EBIT) 1 381 587 705 761 307 357 378 587 628 541
Resultat efter finansnetto 1 421 559 718 793 284 182 423 594 638 609
Årets resultat 813 373 546 590 129 62 273 277 473 485
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 597 1 447 702 792 936 1 200 1 536 1 664 1 398 1 151
Omsättningstillgångar 10 483 10 094 10 371 8 772 8 199 8 019 8 026 8 121 9 048 14 165
Tillgångar 12 081 11 541 11 073 9 564 9 134 9 219 9 562 9 785 10 446 15 316
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 350 5 611 5 688 5 593 5 153 5 024 5 202 5 168 5 147 4 974
Obeskattade reserver 1 445 1 076 1 022 1 035 1 020 937 906 870 664 706
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 321 393 0 0 0 24 94 159 230 0
Kortfristiga skulder 5 964 4 461 4 362 2 937 2 962 3 235 3 360 3 587 4 406 9 637
Skulder och eget kapital 12 081 11 541 11 073 9 564 9 134 9 219 9 562 9 785 10 446 15 316
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 054 1 091 1 364 1 361 1 236 1 265 946
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 2 337 2 078 880 952 946 944 869 933 1 280
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 943 826 807 806 864 815 775 863 869
Utdelning till aktieägare 750 2 075 450 450 150 0 240 240 285 300
Omsättning 24 252 21 781 21 453 21 457 20 140 21 994 26 586 29 740 36 134 30 897
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 7 7 7 7 7 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 453 2 383 3 060 3 057 2 871 3 137 3 793 4 198 5 149 3 855
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 509 372 418 405 411 460 451 416 445 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 591 700 770 890 506 568 588 745 726 575
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,69% 0,12% 0,09% 6,50% -8,47% -17,31% -9,64% -18,46% 16,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,25% 5,13% 6,71% 8,69% 4,12% 4,65% 4,93% 6,62% 6,85% 4,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,12% 2,76% 3,47% 3,88% 1,87% 1,95% 1,77% 2,21% 1,99% 2,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,45% 28,84% 28,39% 28,03% 28,75% 27,13% 23,60% 20,66% 18,25% 20,60%
Rörelsekapital/omsättning 18,70% 26,26% 28,05% 27,26% 26,06% 21,79% 17,57% 15,43% 12,88% 14,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,34% 55,89% 58,57% 66,92% 64,65% 61,99% 61,39% 59,37% 53,85% 35,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 41,68% 58,48% 84,20% 102,89% 100,10% 39,32% 45,98% 79,17% 21,27% 22,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...