Visa allt om Hägerstad Gård AB
Visa allt om Hägerstad Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 827 3 223 2 464 3 893 4 285 5 823 8 429 6 341 3 787 1 725
Övrig omsättning 129 1 073 415 332 530 1 057 844 823 780 660
Rörelseresultat (EBIT) 28 866 70 33 681 -679 873 -997 906 149
Resultat efter finansnetto 6 833 39 -87 647 -732 626 -1 379 430 -7
Årets resultat 6 833 39 -87 647 -732 626 -1 179 230 -7
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 28 43 2 629 660 1 189 3 838 6 941 9 614 3 643
Omsättningstillgångar 2 648 2 955 2 348 883 1 230 1 117 2 088 2 096 2 150 736
Tillgångar 2 676 2 983 2 392 3 512 1 890 2 306 5 927 9 036 11 764 4 379
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 585 1 579 746 707 794 147 729 -897 282 52
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 274 255 409 393 476 267 2 589 6 750 8 474 3 015
Kortfristiga skulder 817 1 149 1 237 2 411 620 1 892 2 609 3 183 2 808 1 312
Skulder och eget kapital 2 676 2 983 2 392 3 512 1 890 2 306 5 927 9 036 11 764 4 379
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 229 234 144 144 280 281 386 310 48
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 0 72 74 45 47 57 52 86 68 20
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 956 4 296 2 879 4 225 4 815 6 880 9 273 7 164 4 567 2 385
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 827 3 223 2 464 3 893 4 285 5 823 4 215 3 171 1 894 1 725
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 380 300 308 190 191 337 168 236 191 68
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 28 866 70 406 1 206 -155 1 890 329 1 843 539
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,29% 30,80% -36,71% -9,15% -26,41% -30,92% 32,93% 67,44% 119,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,05% 29,03% 3,60% 1,31% 39,31% -27,97% 14,88% -10,50% 7,78% 3,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,99% 26,87% 3,49% 1,18% 17,34% -11,08% 10,46% -14,97% 24,16% 8,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 13,23% 12,81% 4,26% 10,92% 23,90% 7,59% 21,49% 52,04% 86,98% 52,41%
Rörelsekapital/omsättning 64,77% 56,03% 45,09% -39,25% 14,24% -13,31% -6,18% -17,14% -17,38% -33,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,23% 52,93% 31,19% 20,13% 42,01% 6,37% 12,30% -9,93% 3,62% 1,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 256,79% 209,31% 139,61% 12,98% 69,35% 16,75% 34,53% 21,58% 34,72% 35,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...