Visa allt om JP Bilbärgning i Norra Stockholm AB
Visa allt om JP Bilbärgning i Norra Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 138 843 544 509 918 697 490 278 631 719
Övrig omsättning - - - - - - - 14 150 -
Rörelseresultat (EBIT) 108 172 -124 -31 108 159 11 -115 122 10
Resultat efter finansnetto 85 153 -126 -31 105 160 10 -116 122 10
Årets resultat 63 146 -126 -3 55 143 10 -116 96 4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 466 637 765 48 90 51 77 102 10 19
Omsättningstillgångar 460 399 478 539 625 384 207 182 457 365
Tillgångar 926 1 036 1 242 587 714 435 283 284 466 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 239 93 219 317 262 119 108 293 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 28 0 0 0 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 278 397 680 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 346 400 469 368 369 173 164 175 173 149
Skulder och eget kapital 926 1 036 1 242 587 714 435 283 284 466 383
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 12 0 0 208 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 25
Löner till övriga anställda 157 60 60 60 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 19 19 19 31 4 0 0 109 119
Utdelning till aktieägare 95 0 0 0 0 0 0 0 164 25
Omsättning 1 138 843 544 509 918 697 490 292 781 719
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 569 843 544 509 918 697 490 278 631 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 104 79 79 79 131 15 - - 329 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 279 331 -96 11 150 185 37 -89 130 20
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 34,99% 54,96% 6,88% -44,55% 31,71% 42,24% 76,26% -55,94% -12,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,88% 17,18% -9,50% -4,60% 15,13% 36,78% 3,89% -40,49% 26,18% 2,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,67% 21,12% -21,69% -5,30% 11,76% 22,96% 2,24% -41,37% 19,33% 1,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,93% 73,07% 74,26% 40,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,02% -0,12% 1,65% 33,60% 27,89% 30,27% 8,78% 2,52% 45,01% 30,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,61% 23,07% 7,49% 37,31% 47,29% 60,23% 42,05% 38,03% 62,88% 60,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,95% 99,75% 101,92% 146,47% 169,38% 221,97% 126,22% 104,00% 264,16% 244,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...