Visa allt om Demo Teknik i Karlstad AB
Visa allt om Demo Teknik i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 597 1 163 977 1 350 603 247 618 373 764 200
Övrig omsättning 38 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 300 681 305 463 15 -196 97 40 119 -121
Resultat efter finansnetto 315 717 297 469 19 -179 108 44 129 -110
Årets resultat 244 557 228 398 19 -179 79 32 125 -110
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 188 2 589 1 854 1 331 973 786 1 111 939 1 090 702
Tillgångar 2 188 2 589 1 854 1 331 973 786 1 111 939 1 090 702
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 369 1 524 967 739 341 321 700 622 590 465
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 819 1 065 887 592 632 465 410 318 500 238
Skulder och eget kapital 2 188 2 589 1 854 1 331 973 786 1 111 939 1 090 702
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 220 - 0 - 0 168 84 263 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 150 0 340 526 270 174 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 62 156 149 131 111 103 82 45 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0
Omsättning 635 1 163 977 1 350 603 247 618 373 764 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 597 1 163 977 1 350 603 247 618 373 764 200
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 175 282 496 675 401 256 285 132 431 142
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 300 681 305 463 15 -196 97 40 119 -119
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,67% 19,04% -27,63% 123,88% 144,13% -60,03% 65,68% -51,18% 282,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,49% 27,73% 17,21% 35,24% 1,95% -22,65% 9,72% 4,69% 11,93% -15,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,10% 61,74% 32,65% 34,74% 3,15% -72,06% 17,48% 11,80% 17,02% -55,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,49% 97,76% 98,67% 97,41% 95,69% 97,98% 92,56% 91,69% 91,62% 86,50%
Rörelsekapital/omsättning 61,81% 131,04% 98,98% 54,74% 56,55% 129,96% 113,43% 166,49% 77,23% 232,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,86% 58,86% 52,16% 55,52% 35,05% 40,84% 63,01% 66,24% 54,13% 66,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,29% 243,10% 209,02% 224,83% 153,96% 169,03% 270,98% 295,28% 218,00% 294,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...