Visa allt om Blomstermästarna i Finspång Aktiebolag
Visa allt om Blomstermästarna i Finspång Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 156 4 603 4 905 4 613 3 745 3 494 3 374 3 513 3 856 3 837
Övrig omsättning 242 207 112 207 89 70 82 124 - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -6 80 -305 51 -10 -19 94 114 11
Resultat efter finansnetto 35 -16 68 -307 86 -11 -21 93 109 13
Årets resultat 35 -16 68 -307 71 -4 0 66 55 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 76 114 159 47 78 112 87 133 179
Omsättningstillgångar 587 657 769 630 745 618 599 832 840 681
Tillgångar 628 732 883 789 792 696 711 919 973 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 69 85 17 323 252 256 256 241 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 7 29 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 63 95 148 18 18 51 98 100 131
Kortfristiga skulder 514 600 703 623 451 426 398 537 604 543
Skulder och eget kapital 628 732 883 789 792 696 711 919 973 859
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 223 210 151 228 270 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 84 90 36
Löner till övriga anställda 1 124 1 337 1 349 1 425 726 744 741 728 752 1 012
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 44 - -
Sociala kostnader 433 427 404 429 388 329 312 335 363 352
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 4 398 4 810 5 017 4 820 3 834 3 564 3 456 3 637 3 856 3 837
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 7 7 7 5 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 831 658 701 659 749 582 562 586 643 640
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 314 254 268 277 267 216 204 219 237 230
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 32 125 -246 83 24 11 140 159 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,71% -6,16% 6,33% 23,18% 7,18% 3,56% -3,96% -8,90% 0,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,01% -0,82% 9,06% -37,64% 10,98% -1,15% -2,39% 10,77% 12,23% 1,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,06% -0,13% 1,63% -6,44% 2,32% -0,23% -0,50% 2,82% 3,09% 0,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,49% 57,96% 56,66% 54,69% 54,77% 56,90% 55,42% 56,02% 57,44% 53,90%
Rörelsekapital/omsättning 1,76% 1,24% 1,35% 0,15% 7,85% 5,50% 5,96% 8,40% 6,12% 3,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,56% 9,43% 9,63% 2,15% 40,78% 36,21% 36,73% 30,13% 26,91% 21,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,81% 51,50% 63,02% 52,81% 135,48% 116,20% 117,34% 128,86% 122,19% 106,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...