Visa allt om Robbans Åkeri Fagerhult AB
Visa allt om Robbans Åkeri Fagerhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 8 587 8 391 8 143 7 733 7 512 6 702 6 025 6 212 7 636 4 821
Övrig omsättning - 433 70 - 21 976 80 427 70 21
Rörelseresultat (EBIT) 687 1 110 885 -24 -273 803 -323 384 821 730
Resultat efter finansnetto 630 1 058 818 -120 -456 671 -373 299 784 680
Årets resultat 332 430 240 1 90 482 73 208 507 377
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 795 5 518 2 587 3 181 4 099 5 470 3 622 4 068 2 333 2 145
Omsättningstillgångar 3 163 2 676 2 754 2 034 2 237 2 147 1 723 2 122 2 487 1 967
Tillgångar 7 958 8 194 5 341 5 215 6 336 7 617 5 345 6 190 4 820 4 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 892 2 685 2 280 2 040 2 101 2 111 1 704 1 819 1 701 1 352
Obeskattade reserver 1 207 1 007 507 0 124 706 706 1 191 1 195 1 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 055 2 851 1 064 1 579 2 651 3 423 1 986 1 904 346 601
Kortfristiga skulder 1 804 1 651 1 489 1 597 1 460 1 377 949 1 276 1 579 1 033
Skulder och eget kapital 7 958 8 194 5 341 5 215 6 336 7 617 5 345 6 190 4 820 4 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 376 369 382 309 327 276 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 406 1 212 1 274 868 838 765 754 719 677 380
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 532 499 521 555 515 501 457 85 457 292
Utdelning till aktieägare 250 125 25 0 63 100 75 188 90 158
Omsättning 8 587 8 824 8 213 7 733 7 533 7 678 6 105 6 639 7 706 4 842
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 862 2 797 2 714 2 578 2 504 2 234 2 008 2 071 2 545 1 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 732 649 677 632 597 578 530 534 518 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 395 1 805 1 478 889 1 093 2 107 926 1 592 1 519 1 359
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,34% 3,05% 5,30% 2,94% 12,09% 11,24% -3,01% -18,65% 58,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,66% 13,66% 16,63% -0,08% -4,26% 10,65% -6,02% 6,37% 17,28% 17,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,02% 13,34% 10,91% -0,05% -3,59% 12,10% -5,34% 6,34% 10,91% 15,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 99,64% 98,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,83% 12,22% 15,53% 5,65% 10,34% 11,49% 12,85% 13,62% 11,89% 19,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,17% 42,35% 50,09% 39,12% 34,60% 34,55% 41,62% 43,24% 53,14% 52,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 175,33% 162,08% 184,96% 127,36% 153,22% 155,92% 181,56% 166,30% 157,50% 190,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...