Visa allt om CLLT Förvaltning AB
Visa allt om CLLT Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 49 28 81 890 60 496 58 770 58 000 54 718 54 030 51 225 49 546
Övrig omsättning - 21 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 29 -22 7 790 2 306 2 299 2 368 1 702 1 324 939 652
Resultat efter finansnetto 848 4 429 7 984 2 615 2 628 2 107 1 706 1 349 971 672
Årets resultat 837 4 331 9 176 1 472 1 305 1 067 947 649 499 441
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 8 440 8 688 6 437 5 464 3 067 2 948 1 670 1 509 1 489
Omsättningstillgångar 1 569 12 303 8 072 7 107 7 203 7 280 5 770 5 231 4 867 4 270
Tillgångar 1 569 20 743 16 760 13 544 12 667 10 347 8 719 6 901 6 376 5 759
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 432 18 595 14 264 5 688 4 915 4 210 3 143 2 196 2 115 1 816
Obeskattade reserver 0 0 0 3 767 3 072 2 137 1 597 1 189 759 483
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 137 2 148 2 496 4 090 4 680 4 000 3 979 3 516 3 502 3 459
Skulder och eget kapital 1 569 20 743 16 760 13 544 12 667 10 347 8 719 6 901 6 376 5 759
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 570 570 456 522 386 520 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 130 - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 7 194 5 007 4 736 4 566 4 410 4 252 4 112 4 018
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 5 2 008 1 837 1 697 1 744 1 699 1 819 1 851 1 833
Utdelning till aktieägare 0 18 475 0 600 700 600 0 0 569 200
Omsättning 49 49 81 890 60 496 58 770 58 000 54 718 54 030 51 225 49 546
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 5 459 4 033 3 918 3 867 3 648 3 602 3 415 3 303
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 613 494 467 451 442 430 432 422
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 -22 7 876 3 053 2 837 2 818 2 154 1 740 1 351 1 074
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 75,00% -99,97% 35,36% 2,94% 1,33% 6,00% 1,27% 5,48% 3,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 54,05% 21,45% 47,68% 19,34% 20,79% 24,48% 19,58% 19,56% 15,32% 11,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 730,61% 15 892,86% 9,76% 4,33% 4,48% 4,37% 3,12% 2,50% 1,91% 1,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 23,27% 18,23% 18,15% 17,92% 17,19% 16,69% 17,02% 16,67%
Rörelsekapital/omsättning 2 922,45% 36 267,86% 6,81% 4,99% 4,29% 5,66% 3,27% 3,17% 2,66% 1,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,27% 89,64% 85,11% 62,49% 56,68% 55,91% 49,55% 44,23% 41,74% 37,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 145,26% 572,77% 323,40% 134,30% 115,41% 139,93% 103,19% 107,11% 98,03% 80,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...