Visa allt om ZaWi AB
Visa allt om ZaWi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 616 16 556 15 252 12 735 14 452 14 376 14 442 13 951 13 721 13 259
Övrig omsättning 26 89 165 104 - 4 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 262 1 831 1 346 -655 1 691 780 1 322 1 589 1 997 1 994
Resultat efter finansnetto 476 1 477 1 349 -1 932 770 -447 373 710 -182 49
Årets resultat -25 256 614 -1 689 370 -385 377 315 16 55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 119 1 674 1 810 755 699 858 1 105 1 010 321 549
Omsättningstillgångar 3 143 3 375 3 150 2 214 4 012 3 364 3 072 2 671 2 571 2 522
Tillgångar 5 262 5 050 4 959 2 969 4 711 4 223 4 177 3 682 2 892 3 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 714 739 483 76 1 765 1 395 1 781 1 403 1 088 1 073
Obeskattade reserver 0 0 0 0 243 0 62 292 79 289
Avsättningar (tkr) 2 109 1 395 1 389 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 440 2 916 3 087 2 892 2 703 2 827 2 336 1 986 1 725 1 710
Skulder och eget kapital 5 262 5 050 4 959 2 969 4 711 4 223 4 177 3 682 2 892 3 071
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 930 910 874 762
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 820 3 624 3 447 3 101 3 414 2 192 2 054 2 000 1 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 353 1 484 1 139 1 027 1 074 1 014 1 007 984 811
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 642 16 645 15 417 12 839 14 452 14 380 14 442 13 951 13 721 13 259
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 11 - 0 - 11 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 420 1 380 1 387 - - - 1 313 1 395 1 525 1 657
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 431 466 - - - 379 407 440 395
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 392 1 971 1 540 -463 1 850 988 1 584 1 783 2 237 2 246
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,68% 8,55% 19,76% -11,88% 0,53% -0,46% 3,52% 1,68% 3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,08% 36,30% 27,22% -64,90% 16,37% -10,58% 8,93% 19,28% -6,29% 1,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,06% 11,07% 8,85% -15,13% 5,33% -3,11% 2,58% 5,09% -1,33% 0,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,94% 70,38% 70,58% 70,18% 71,01% 70,59% 70,04% 68,81% 67,77% 63,01%
Rörelsekapital/omsättning 4,50% 2,77% 0,41% -5,32% 9,06% 3,74% 5,10% 4,91% 6,17% 6,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,57% 14,63% 9,74% 2,56% 41,27% 33,03% 43,73% 43,95% 39,59% 41,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,03% 104,12% 89,18% 64,25% 132,08% 104,70% 112,93% 112,94% 123,59% 123,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...