Visa allt om Öresundschark AB
Visa allt om Öresundschark AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 103 319 98 625 97 425 102 696 85 329 79 141 90 219 126 312 54 906 43 759
Övrig omsättning 1 214 105 116 43 50 - 100 397 289
Rörelseresultat (EBIT) 3 527 4 950 4 358 3 881 1 518 -767 913 2 711 826 1 514
Resultat efter finansnetto 3 361 4 771 4 192 3 632 1 133 -970 736 2 323 585 1 311
Årets resultat 1 824 2 645 2 341 1 903 718 7 584 1 161 155 573
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 173 6 642 6 191 4 034 2 456 2 563 2 809 3 685 4 683 2 300
Omsättningstillgångar 24 942 21 660 19 926 20 868 18 797 17 776 16 035 19 137 12 365 9 162
Tillgångar 32 115 28 302 26 116 24 902 21 253 20 339 18 843 22 822 17 047 11 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 481 7 657 6 212 5 071 3 168 2 450 3 444 2 967 1 806 1 651
Obeskattade reserver 6 068 5 290 4 038 2 870 1 699 1 549 2 536 2 639 1 979 1 633
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 251 2 419 2 385 1 058 677 4 095 2 195 5 353 3 720 1 624
Kortfristiga skulder 17 315 12 936 13 482 15 903 15 709 12 244 10 668 11 863 9 543 6 555
Skulder och eget kapital 32 115 28 302 26 116 24 902 21 253 20 339 18 843 22 822 17 047 11 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 744 1 023 302 363
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 790 9 494 9 003 7 086 7 529 7 606 9 164 4 456 3 589
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 667 3 392 3 509 2 812 2 614 3 094 3 646 1 862 1 670
Utdelning till aktieägare 0 3 000 1 200 300 0 0 1 000 0 0 0
Omsättning 103 320 98 839 97 530 102 812 85 372 79 191 90 219 126 412 55 303 44 048
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 25 25 25 20 22 24 26 18 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 133 3 945 3 897 4 108 4 266 3 597 3 759 4 858 3 050 3 366
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 611 543 522 498 488 463 480 530 372 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 529 5 743 5 112 4 719 2 577 305 1 955 4 449 1 764 2 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,76% 1,23% -5,13% 20,35% 7,82% -12,28% -28,57% 130,05% 25,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,01% 17,49% 16,69% 15,59% 7,19% -3,70% 4,91% 11,94% 4,90% 13,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,42% 5,02% 4,47% 3,78% 1,79% -0,95% 1,03% 2,16% 1,52% 3,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,22% 32,59% 31,91% 31,31% 29,69% 31,17% 34,61% 34,44% 36,46% 35,41%
Rörelsekapital/omsättning 7,38% 8,85% 6,61% 4,83% 3,62% 6,99% 5,95% 5,76% 5,14% 5,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,92% 41,63% 35,85% 29,35% 20,80% 17,66% 28,20% 21,33% 18,95% 24,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,40% 131,10% 111,16% 98,72% 93,91% 103,43% 109,28% 128,41% 86,70% 87,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...