Visa allt om Strax AB
Visa allt om Strax AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 868 181 38 274 2 821 1 952 4 509 12 659 12 626 58 978 8 064 16 560
Övrig omsättning 52 628 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 46 508 31 883 -3 458 -41 265 -26 549 -12 585 -2 277 45 745 -86 784 -670
Resultat efter finansnetto 35 772 33 819 -3 110 -41 552 -27 157 -15 604 -5 217 43 176 -90 409 -4 574
Årets resultat 30 261 33 805 -3 129 -41 570 -27 425 -15 624 -5 257 43 000 -90 718 -5 679
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 252 993 142 717 71 744 70 834 293 348 312 539 433 080 422 987 388 415 452 151
Omsättningstillgångar 348 547 100 633 146 700 149 693 9 492 20 072 7 904 14 844 13 206 27 516
Tillgångar 601 540 243 350 218 444 220 527 302 840 332 611 440 984 437 831 401 623 479 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 173 516 239 892 206 087 209 216 281 145 317 778 335 033 374 131 331 131 421 849
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 58 439 0 0 0 839 2 983 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 369 585 3 458 12 357 11 311 20 856 11 850 105 951 63 700 70 492 57 818
Skulder och eget kapital 601 540 243 350 218 444 220 527 302 840 332 611 440 984 437 831 401 623 479 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 535 705 1 085 2 831 4 553 10 842 6 166 4 299 4 366 4 358
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 6 144 1 800 - - -
Löner till övriga anställda 102 750 755 752 744 756 935 932 718 1 064 908
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 039 841 769 1 315 2 058 4 750 3 989 2 880 2 675 2 585
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 920 809 38 274 2 821 1 952 4 509 12 659 12 626 58 978 8 064 16 560
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 197 2 - 2 3 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 407 19 137 - 976 1 503 3 165 3 157 14 745 1 613 3 312
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 1 151 - 2 445 2 456 4 132 2 772 1 974 1 621 1 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 46 508 31 919 -3 376 -41 191 -26 541 -12 518 -2 195 45 854 -86 643 -509
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2 168,33% 1 256,75% 44,52% -56,71% -64,38% 0,26% -78,59% 631,37% -51,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,78% 13,90% -1,29% -18,61% -8,75% -3,74% -0,51% 10,45% -21,44% 0,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,39% 88,36% -100,14% -2 102,46% -587,51% -98,30% -17,68% 77,59% -1 067,73% 11,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,03% 97,76% 100,00% -1 630,79% -311,84% 11,62% 100,00% 100,00% -912,38% 83,03%
Rörelsekapital/omsättning -2,42% 253,89% 4 762,25% 7 089,24% -252,03% 64,95% -776,55% -82,84% -710,39% -182,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,85% 98,58% 94,34% 94,87% 92,84% 95,54% 75,97% 85,45% 82,45% 87,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,74% 2 910,15% 1 187,18% 1 323,43% 45,51% 169,38% 7,46% 23,30% 18,73% 47,59%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 730 37 343 2 721 1 852 3 474 12 559 14 953 60 428 6 931 14 560
Övrig omsättning 3 762 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 614 32 321 -3 542 -41 347 -27 567 -12 667 -2 456 47 222 -58 446 -11 359
Resultat efter finansnetto 50 307 34 257 -3 194 -41 634 -28 175 -8 679 -5 110 44 709 -61 936 -14 959
Årets resultat 50 307 34 257 -3 194 -41 634 -28 175 -8 679 -5 110 44 709 -61 936 -15 562
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 724 371 142 817 71 844 70 934 293 448 312 639 433 180 303 219 266 447 300 723
Omsättningstillgångar 1 324 100 184 145 827 148 929 8 488 19 673 7 605 13 995 11 976 25 417
Tillgångar 725 695 243 001 217 671 219 863 301 936 332 312 440 785 317 214 278 423 326 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 709 896 238 638 204 381 207 575 279 568 316 951 327 262 246 345 201 636 263 569
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 839 2 983 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 800 4 363 13 290 12 288 21 529 12 378 113 523 70 869 76 787 62 571
Skulder och eget kapital 725 695 243 001 217 671 219 863 301 936 332 312 440 785 317 214 278 423 326 140
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 145 705 1 085 2 831 4 553 10 842 6 166 4 299 4 366 4 358
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 6 144 1 800 - - -
Löner till övriga anställda 764 755 752 744 756 935 932 718 1 064 908
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 088 841 769 1 315 2 058 4 750 3 989 2 880 2 675 2 585
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 56 492 37 343 2 721 1 852 3 474 12 559 14 953 60 428 6 931 14 560
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 26 365 18 672 1 361 926 1 158 3 140 3 738 15 107 1 386 2 912
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 499 1 151 1 303 2 445 2 456 4 132 2 772 1 974 1 621 1 570
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 50 614 32 357 -3 460 -41 273 -27 479 -12 600 -2 374 47 331 -58 305 -11 198
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,20% 1 272,40% 46,92% -46,69% -72,34% -16,01% -75,25% 771,85% -52,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,98% 14,23% -1,34% -18,70% -9,11% -1,66% -0,55% 14,89% -20,75% -2,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 96,00% 92,63% -106,91% -2 220,41% -791,85% -44,00% -16,12% 78,17% -833,42% -59,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% -1 724,24% -434,54% 10,92% 83,11% 100,00% -652,81% 20,95%
Rörelsekapital/omsättning -27,45% 256,60% 4 870,89% 7 378,02% -375,39% 58,09% -708,34% -94,12% -935,09% -255,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,82% 98,20% 93,89% 94,41% 92,59% 95,38% 74,25% 77,66% 72,42% 80,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,38% 2 296,22% 1 097,27% 1 211,99% 39,43% 158,94% 6,70% 19,75% 15,60% 40,62%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...