Visa allt om Swede Ship Marine Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 236 022 177 580 146 165 133 416 142 963 122 130 256 254 210 032 365 547 160 984
Övrig omsättning 590 733 242 1 724 12 5 408 912 4 117 5 173 255
Rörelseresultat (EBIT) 128 3 126 3 426 13 612 23 450 31 088 53 372 54 588 53 257 18 191
Resultat efter finansnetto 86 3 102 3 393 13 475 23 524 31 265 53 433 54 782 54 388 17 859
Årets resultat -344 2 256 2 447 11 529 18 353 23 977 39 450 41 285 39 773 17 436
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 412 30 670 32 097 32 871 30 292 30 288 32 564 33 669 35 403 49 396
Omsättningstillgångar 83 490 97 245 70 811 81 086 88 916 118 365 165 242 142 794 150 510 110 733
Tillgångar 112 902 127 915 102 908 113 957 119 208 148 653 197 806 176 463 185 913 160 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 73 192 73 536 71 280 78 833 67 304 68 951 66 835 67 385 47 338 17 565
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 878 10 888 12 670 12 575 12 109 20 845 22 732 5 785 2 366 825
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 832 43 491 18 958 22 549 39 795 58 857 108 239 103 293 136 209 141 739
Skulder och eget kapital 112 902 127 915 102 908 113 957 119 208 148 653 197 806 176 463 185 913 160 129
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 552 1 553 1 566 1 863 2 109 2 025 2 542 2 557 2 630 2 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 703 - - - 570 -
Löner till övriga anställda 36 253 31 724 27 978 28 587 28 980 26 725 23 840 24 651 24 223 24 246
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 564 14 570 12 292 12 896 13 087 11 130 10 592 10 466 10 625 10 335
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 236 612 178 313 146 407 135 140 142 975 127 538 257 166 214 149 370 720 161 239
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 80 75 66 73 69 73 61 65 67 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 950 2 368 2 215 1 828 2 072 1 673 4 201 3 231 5 456 2 439
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 666 647 612 659 562 617 586 564 572
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 925 5 038 5 455 15 805 25 547 32 895 55 980 57 131 56 028 20 928
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,91% 21,49% 9,56% -6,68% 17,06% -52,34% 22,01% -42,54% 127,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,12% 2,45% 3,33% 12,07% 19,78% 21,08% 27,08% 31,08% 29,34% 11,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,06% 1,76% 2,34% 10,31% 16,49% 25,66% 20,91% 26,12% 14,92% 11,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,67% 39,34% 40,35% 53,69% 59,31% 66,61% 44,22% 49,79% 27,88% 42,55%
Rörelsekapital/omsättning 22,31% 30,27% 35,48% 43,88% 34,36% 48,73% 22,24% 18,81% 3,91% -19,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,83% 57,49% 69,27% 69,18% 56,46% 46,38% 33,79% 38,19% 25,46% 10,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,83% 210,41% 344,78% 339,09% 212,52% 193,31% 148,17% 134,01% 106,34% 73,15%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 208 702 150 212 114 161 106 876 108 919 93 263 234 432 193 602 343 696 136 991
Övrig omsättning 307 733 242 1 724 - 5 378 852 4 057 5 142 188
Rörelseresultat (EBIT) 2 259 2 637 3 029 10 056 20 143 26 748 51 539 52 085 52 045 16 845
Resultat efter finansnetto 2 219 2 612 4 001 10 865 24 184 26 936 51 598 52 251 49 000 16 768
Årets resultat 9 469 7 035 2 290 7 382 15 669 15 201 26 273 29 373 32 415 16 473
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 188 32 521 33 472 34 698 36 088 35 919 38 949 39 945 41 495 59 342
Omsättningstillgångar 72 022 85 987 57 371 68 800 76 783 107 311 154 786 134 284 144 523 102 290
Tillgångar 103 210 118 508 90 843 103 498 112 871 143 230 193 735 174 229 186 018 161 632
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 549 38 080 31 045 38 755 31 373 35 704 42 364 56 091 47 956 25 457
Obeskattade reserver 23 645 33 934 42 306 43 718 42 955 37 769 30 757 15 687 2 949 0
Avsättningar (tkr) 2 245 1 467 1 403 1 284 1 559 11 550 15 397 1 842 1 428 825
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 771 45 027 16 089 19 741 36 984 58 207 105 217 100 609 133 685 135 350
Skulder och eget kapital 103 210 118 508 90 843 103 498 112 871 143 230 193 735 174 229 186 018 161 632
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 552 1 553 1 566 1 863 2 109 2 025 2 542 2 557 2 468 2 518
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 703 - - - 570 -
Löner till övriga anställda 29 560 25 333 23 061 23 124 22 921 20 552 19 341 19 877 19 644 19 753
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 355 11 808 10 078 10 648 10 786 8 883 8 981 8 716 8 794 8 586
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 000 0 20 000 20 000 0 0 0
Omsättning 209 009 150 945 114 403 108 600 108 919 98 641 235 284 197 659 348 838 137 179
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 67 62 55 59 54 55 49 52 53 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 115 2 423 2 076 1 811 2 017 1 696 4 784 3 723 6 485 2 537
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 697 650 644 624 683 590 641 606 587 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 963 4 335 4 807 11 940 21 909 28 269 54 004 54 439 54 407 19 235
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 38,94% 31,58% 6,82% -1,88% 16,79% -60,22% 21,09% -43,67% 150,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,19% 2,23% 4,44% 10,76% 21,46% 18,85% 26,69% 30,01% 26,38% 10,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,08% 1,76% 3,53% 10,42% 22,24% 28,94% 22,06% 27,01% 14,28% 12,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,29% 36,30% 42,26% 53,00% 62,37% 69,53% 43,43% 47,74% 26,32% 41,95%
Rörelsekapital/omsättning 20,24% 27,27% 36,16% 45,90% 36,54% 52,65% 21,14% 17,39% 3,15% -24,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,94% 54,47% 70,50% 70,39% 57,48% 45,50% 34,25% 38,83% 26,95% 15,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 229,01% 182,32% 328,20% 329,12% 198,32% 178,22% 143,30% 129,98% 104,53% 71,33%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...