Visa allt om Höga Kusten Airport AB
Visa allt om Höga Kusten Airport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 895 1 869 2 300 2 576 2 619 2 495 2 606 2 315 1 953 4 041
Övrig omsättning 18 687 17 319 16 769 15 681 15 783 16 021 15 277 14 341 13 283 11 628
Rörelseresultat (EBIT) 1 074 -184 81 492 494 1 133 1 155 -44 -428 193
Resultat efter finansnetto 1 020 -186 3 396 342 1 001 1 058 24 -742 51
Årets resultat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 481 16 576 8 411 9 142 10 357 10 085 11 107 11 709 8 047 8 682
Omsättningstillgångar 4 276 3 252 4 271 3 614 2 427 1 941 1 150 6 066 4 937 3 273
Tillgångar 18 757 19 828 12 682 12 756 12 783 12 027 12 257 17 774 12 984 11 955
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 503 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Obeskattade reserver 3 977 2 962 3 153 3 151 2 756 2 416 1 419 364 341 1 085
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 000 13 827 6 000 6 000 6 350 6 000 7 381 13 642 8 871 6 160
Kortfristiga skulder 3 277 2 539 3 029 3 105 3 177 3 110 2 958 3 268 3 273 4 210
Skulder och eget kapital 18 757 19 828 12 682 12 756 12 783 12 027 12 257 17 774 12 984 11 955
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 16 20 18 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 063 5 510 5 266 5 033 5 334 4 960 4 480 4 172 4 769
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 2 841 2 212 2 265 2 163 1 959 1 924 2 130 1 869 2 273
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 582 19 188 19 069 18 257 18 402 18 516 17 883 16 656 15 236 15 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 20 17 17 16 18 17 17 16 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 45 93 135 152 164 139 153 136 122 225
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 507 468 456 474 414 420 410 393 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 289 2 025 1 297 1 660 1 703 2 537 2 526 1 258 382 1 008
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,11% -18,74% -10,71% -1,64% 4,97% -4,26% 12,57% 18,54% -51,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,73% -0,92% 0,69% 4,08% 3,93% 9,72% 9,48% 0,80% -2,90% 1,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 120,11% -9,79% 3,78% 20,19% 19,17% 46,85% 44,59% 6,13% -19,30% 4,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,88% 99,14% 99,35% 99,38% 99,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 111,62% 38,15% 54,00% 19,76% -28,64% -46,85% -69,38% 120,86% 85,20% -23,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,22% 14,17% 23,33% 23,19% 19,80% 18,96% 12,61% 4,32% 5,74% 10,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,49% 128,08% 141,00% 116,39% 76,39% 62,41% 38,88% 185,62% 150,84% 77,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...